İçerenköy mah.Çayır Cad. Üçgen Plaza No:7 Kat:13 34752 İçerenköy -Ataşehir/İSTANBUL (0216) 469-73-40[email protected]
İskenderun Liman Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 12.01.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17572

İSKENDERUN LİMAN YÖNETMELİĞİ(1)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç

Madde 1- (Değişik:RG-25/12/1998-23654)

Bu Yönetmeliğin amacı; İskenderun limanının sınırları, yanaşma ve demir yerleri, rıhtımlara yanaşma, ticaret eşyası ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve bu gibi tehlikeli maddelerin boşaltma ve yükleme yöntem, yer ve zamanları, gemilerin Limanda kalabilecekleri süreler ile Limanda can, mal, çevre ve seyir güvenliği ile genel güvenlik düzen ve disiplinin sağlanmasına ilişkin kuralları belirlemektir.”

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik, madde 4’te sınırları belirtilen İskenderun Şehri  Limanındaki çalışmalara ilişkin düzenlemeleri kapsar.

 Yasal Dayanak:

Madde 3- İskenderun Şehri Liman Yönetmeliği, 618 sayılı Limanlar Yasası ve Bu yasa uyarınca çıkarılan tüzük ve yönetmelikler ile öteki ilgili yasalar temel alınarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Madde 4- (Değişik:RG-25/12/1998-23654)

İskenderun Limanı Güneyde Türkiye-Suriye arasındaki deniz yan sınırı başlangıç noktası ile kuzeyde enlemi 36° 24′ 24″ Kuzey, Boylamı: 36° 10′ 00″ Doğu olan Deliçay mevkiine birleştiren çizgilerle sınırlanan (İskenderun 3.Demir Çelik (İSDEMİR) Liman Yönetmeliği’nde yer alan sınırlar hariç) deniz ve kıyı alanıdır.(Kroki-1)

 Madde 5- İskenderun şehri limanı, iç ve dış liman olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır.

a) İç Liman : İskenderun şehri önündeki batı ana mendireğin ucundan doğuya çizilen sınırın içerisinde kalan deniz alanıdır.( Şekil I)

b) Dış Liman : İç liman sınırları dışında kalan ve sınırları 4 üncü maddede belirtilen deniz alınıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GEMİLERİN BAĞLAMA YANAŞMA VE DEMİR YERLERİ:

Madde 6- Limanda gemilerin yanaşma,bağlama ve demirleme yerleri aşağıda gösterilmiştir.

A)Askeri Basen:

Silahlı Kuvvetlere ait küçük tonajlı gemi ve araçların yanaşma, bağlama ve barınması için ayrılmıştır.

B) Hizmet Limanı

Liman işletmesinin hizmet araçları ile diğer resmi dairelerin hizmet botları için ayrılmıştır.Ancak, yeni balıkçı barınağı yapılıp işletmeye açılana kadar su kesimi uygun olan balıkçı gemileri, yatlar, kotralar ve amatör denizci tekneleri Liman Başkanlığının izniyle Limana alınabilirler Turist gemilerinin kotra ve yatların yanaşma, bağlama ve demir yerleri ile Liman Başkanlığı ile Turizm ve Tanıtma yerel teşkilatı yetkililerince birlikte saptanır.

C) Ticaret Gemileri Rıhtımları :

İç limanda bulunan 1,2,3,4,5,6,7,8 no’lu rıhtımlar yalnız su kesimi ve boyları uygun olan yükleme-boşaltma yapacak ticaret gemilerinin yanaşma yerleri olarak ayrılmışlardır. Ancak, Askeri Basen’den istifa edemeyen harp ve yardımcı harp gemileri, 5 v 6 No’lu rıhtımlardan öncelikle istifade

D) Bağlama Şamandıraları:

Dış Limanda bulunan akaryakıt tesislerine ait palamar şamandıraları, bu tesislere akaryakıt yükleyecek olan tankerlerin bağlanması için ayrılmıştır. Bu şamandıralara demirleyerek bağlayan gemiler, denizde bulunan moru hatları aracılığıyla yükleme-boşaltma yaparlar.

E) (Değişik: RG 10/05/1987-19456) İskeleler: Dış Limanda bulunan Karayolları, Nato İskelelerine, yalnız adı geçen Kuruluşlar için yükleme-boşaltma yapacak gemiler yanaştırılır.

F) Gemiler gerektiğinde, demir yerlerinde de Liman İşletmesinin olanaklarıyla yükleme-boşaltma yapabilirler.

İç ve Dış limanda bulunan rıhtım, iskele ve şamandıralara gerektiğinde geçici ya da devamlı olmak üzere Liman Başkanlığınca diğer ticaret gemilerinin de yanaştırılmalarına izin verilebilir. Ancak, İç Limandaki Askeri Basenle Dış Limandaki NATO İskeleleri için askeri makamların izni gereklidir.

 Madde 7- Limana gelen Türk ve Yabancı gemiler, Liman Başkanlığınca verilecek ordinonun numarasına göre rıhtımlara ve iskelelere yanaştırılır. Yanaşma yerleri dolu olduğu takdirde, bu gemiler sıra beklemek üzere demir yerlerinde kalırlar, Gemiler Liman başkanlığının izni olmadıkça demir yerlerini değiştiremezler.

Madde 8- Dış Liman alanı gemilerin serbest demirleme alanıdır. Ancak, gemiler iç limana giriş-çıkış yapacak, dış limanda bulunan şamandıra ve iskelelere bağlayacak ya da buralardan kalkacak gemilere engel olmayacak şekilde demir yerlerini seçeceklerdir.

Madde 9- Denlemi 36° 37’12” Kuzey,Boylamı: 36° 10′ 00″ Doğu mevkiindeki bir noktadan 6 gomino Doğu ve 6 gomino güney yönlerine çizilen hatların uçlarının birleşmesiyle meydana gelen üçgen şeklindeki deniz sahası; Patlayıcı, Parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli madde taşıyan gemilerin demir yeridir.

Madde 10- Gemiler ve tüm deniz araçları kesin zorunluluk olmadıkça, iç limanda salma suretiyle demirde yatamazlar. İç limana giriş çıkışı engelleyecek şekil ve iç liman sınırları içine demirleyemez.bu husus Liman Başkanlığı ile Liman İşletmesi tarafından birlikte sağlanır.

Madde 11- İskele ya da rıhtımlarda normal çalışma saatleri dışında yükleme boşaltma yapamayacak gemiler, zorunluluk halinde, işletici kuruluşun isteği ve Liman Başkanlığının emri üzerine bağlı oldukları yerden derhal kalkacak, ertesi günü çalışma saati başında tekrar rıhtım ve iskeleye yanaşmak üzere demirde ya da başka bir bağlama yerinde bekleyeceklerdir.Bu gemilerin yanaşma yerlerine, normal çalışma saatleri dışında yükleme-boşaltma yapmak isteyen ve sırada bulunan rıhtım ve iskeleleri ihtiyaca göre gemilere ayırabilir.

Madde 12- İç ve Dış limandaki rıhtım, iskele ve şamandıralara yanaşacak bağlayacak gemiler, limana geliş sırasına göre sefer belgelerini Liman Başkanlığına teslim ettikten sonra, Liman Başkanlığınca verilecek ordino sıra numarasına göre kendilerine ayrılacak yerlere alınırlar.

Madde 13- Sırada olup, boy ve su kesimleri nedeniyle ilk boşalan rıhtıma alınmasına olanak bulunmayan bir geminin yerine, boy ve s u kesimi uygun olan bir sonraki sırada olan gemi alınır. Sırası gelen kalan gemi rıhtımlarında ilk açılacak uygun yere alınır. Bu zaman içinde söz konusu gemi isterse demir yerinde yükleme boşaltma yapabilir. Demir yerlerindeki yükleme-boşaltma hizmetleri Liman İşletmesinin olanaklarıyla yapılır.

Madde 14- Limana gelen yolcu ya da turist gemileri, su derinlikleri uygun olduğu ve istediklerinde sıra beklemeden uygun olan rıhtım ya da iskelelere yanaştırılırlar.Bu gemilerden düzenli sefer yapmayanların Limana gelişleri en az 48 saat önce Liman Başkanlığı ve ilgili diğer kuruluşlara kapan, donatan ya da acenteleri tarafından yazılı olarak bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI VE YÜKLEME-BOŞALTILMASI

Madde 15- Patlayıcı, parlayıcı yanıcı ve benzeri maddelerle öteki tehlikeli maddelin liman içerisinde taşınması, yükleme ve boşaltılması (Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkında Tüzük), (Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatının ve Av Malzemesinin Sureti Mürakebesine Dair Nizamname), (Patlayıcı, Parlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük), (karada Çıkabilecek yangınlarla deniz veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek Önleme,Söndürme ve kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik) hükümleri ve Uluslar arası kurallar çerçevesinde ve gerekli güvenlik önlemleri alınmak koşuluyla özel tekne ve kaplarla yapılır.

Madde 16- Patlayıcı, parlayıcı yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler gündüz B(Burak) plaması çekerler ve geceleyin her yönden (360 dereceden) görülebilen bir kırmızı fener gösterirler.

Madde 17- Patlayıcı parlayıcı ve benzeri tehlikeli maddeler taşıyan gemiler iç limana giremezler. Ancak gemilere yakıt ikmali yapacak küçük tonajlı akaryakıt gemileri, iç limana girerek gemilere yakıt verebilirler.

 Madde 18- Donatan,kaptan ya da acenteleri, patlayıcı, parlayıcı,yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemilerdeki yükün cins ve miktarlarını geminin limana gelişinden en az 24 saat önce yazılı olarak ya da telgrafla Liman Başkanlığına bildirirler.

 Madde 19- Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin gemilere yüklenip boşaltılmasında veya limbo edilmesinde, gemi ilgilileri ile yükleme, boşaltma veya limbo yapanlar, bilhassa sıcak mevsimlerde, ısıya ve diğer her türlü tehlikelere karşı gerekli güvenlik önlemlerini alırlar.

  Madde 20- Liman sınırları içinde tankerler gazfri işlemi ve tank temizliği yapamazlar.

Gazfri yapıldığını belirten yetkili bir kuruluşun belgesi Liman Başkanlığına verilmedikçe, liman sınırları içinde tankerlerde onarım işleri yapılamaz.

 Madde 21- Patlayıcı, parlayıcı ve benzeri tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması güneşin doğuşu ile batışı arasındaki süre içerisinde yapılır.

Dökme akaryakıt boşaltılacak ya da alacak olan gemiler işlerine gece de devam edebilirler.

Gemilerden boşaltılan patlayıcı parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler derhal kara araçlarına yüklenerek bekletilmeksizin liman sahasından uzaklaştırılır. Limandan dış satımı yapılacak bu gibi maddeler de bekletilmeksizin gemilere yükletilir.

 Madde 22- Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler taşıyan gemilere, kömür yakan gemiler yanaşamaz, kılavuz alıp veremez ve bu gemileri yedekleyemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

SEYİR GÜVENLİĞİ :

             Kılavuzluk hizmetleri ve römorkör alma zorunluluğu

             MADDE 23 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-11/10/2007-26670)

Seyir emniyeti kapsamında yapılacak kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinde aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Kılavuzluk Hizmetleri:

1) Limanda iskele ve rıhtımlara yanaşan, şamandıralara bağlayan veya buralardan ayrılan 1000 GRT ve daha büyük Türk bayraklı ticaret gemileri ile 500 GRT üzerindeki yabancı bayraklı gemiler kılavuz kaptan almak zorundadır.

2) 500 GRT üzerindeki yabancı bayraklı yatlar limana ilk yanaşma ve ayrılmalarında, kaptan değiştirmemek şartıyla yılda bir kez kılavuz kaptan alırlar. Yat kaptanının değişmesi halinde yatlar, süreye bakılmaksızın limana giriş-çıkışlarında kılavuz kaptan alırlar.

3) 1000 ton tam yük deplasman ve daha büyük yabancı askeri gemiler, limana giriş- çıkışlarında ve buralardaki iskele ve rıhtımlara yanaşıp ayrılmalarında kılavuz kaptan almak zorundadır. Harp veya yardımcı harp gemilerine talep üzerine römorkör verilir. Türk harp gemilerine, talepleri halinde kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri ücretsiz olarak verilir.

b) Römorkörcülük Hizmetleri: Limandaki iskele, rıhtımlara yanaşan, şamandıralara bağlayan ya da buralardan ayrılan,

1) 2000-5000 GRT arasındaki gemiler, 16 ton çekme kuvvetinde bir römorkör,

2) 5001-15000 GRT arasındaki gemiler, 18 ton çekme kuvvetinde iki römorkör,

3) 15001-30000 GRT arasındaki gemiler, 27 ton çekme kuvvetinde iki veya 18 ton çekme kuvvetinde üç römorkör,

4) 30000 GRT’den büyük gemiler, 30 ton çekme kuvvetinde iki veya 20 ton çekme kuvvetinde üç römorkör,

almak zorundadır.

c) Römorkör İndirimi: Petrol türevleri, LNG, LPG ve tehlikeli kimyasal yük taşıyan tankerler hariç olmak üzere; baş ve/veya kıç itere sahip gemilerin limana gelişlerinde, donatan, acenta veya işleticileri tarafından itici pervanelerinin tam kapasite ile çalıştığını liman başkanlığına yazılı olarak bildirmesi ve manevra sırasındaki meteorolojik şartlar ile oşinoğrafik şartların yanaşılacak/ayrılacak iskeleye veya rıhtıma etkisinin römorkör indirimine bir sakınca oluşturmadığının liman başkanlığınca belirlenmesi durumunda,

1) Baş ve kıç itere sahip gemiler bir römorkör,

2) Sadece baş iteri olan gemiler en az bir römorkör almak kaydı ile yukarıda belirtilen römorkör sayılarından bir eksik römorkör,

alabilir.

ç) Dolgu iskele ve rıhtıma yanaşan veya ayrılan 1000 GRT’dan büyük gemiler, manevra sırasında iskele ve rıhtımlara 50 metre mesafe içinde baş iterlerini ve pervanelerini zorunlu olmadıkça çalıştıramazlar. Bu yerlere yanaşacak veya ayrılacak gemilere (c) bendi hükmü uygulanmaz.

d) Gemilerin teknik yapısı ve özellikleri, kullanım amacı, taşıdığı yük cinsi, limanların altyapı durumu ve manevraya elverişliliği ile bu limanda yer alan tesislerin risk durumları göz önüne alınarak, yukarıda belirtilen, römorkör adedi ve çekme gücü ile kılavuz kaptan ve römorkör alma tonaj limitinde her türlü düzenlemeyi yapmaya Denizcilik Müsteşarlığı yetkilidir.

Madde 24- Gezinti ve spor tekneleri ve diğer tekneler iç limanda rıhtım ve iskelelere yanaşıp kalkacak gemilerin hareketlerini engelleyecek şekilde seyredemezler, 10 milden fazla hız yapamazlar.

Madde 25- İç limanda yelkenle seyir yapılamayacağı gibi,su kayağı ve diğer su sporları da yapılamaz.

İç limanda ve mendirek ağızlarında denize girmek ve yüzmek yasaktır.

Madde 26- Limanda, dalgıçlık,şamandıra, kablo ve benzeri işler Liman Başkanlığının izni ile yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

LİMANDA DÜZEN

Madde 27- İç limanda ağ balıkçılığı ve limana giriş yolu üzerinde ve gemilerin hareket alanlarında olta balıkçılığı yapılamaz.

Madde 28- Liman sınırı içinde denize pasakül, moloz, safra, çöp benzeri maddeler atılamaz, yağ ve benzeri kirletici maddeler basılamaz, tank ve sintine yıkanamaz.

İç limana bağlı ya da demirli gemilerin, pis sıvı artıklarını biriktirecek tankları olmayanların tuvalet, mutfak ve benzeri banyoları mühürlenecektir.

İç limanda bağlı veya demirli gemilerin, deterjan gibi köpüren maddelerle yıkanarak temizlenmesi yasaktır.

İç limanda, rıhtımlarda veya demirde bulunan gemiler raspa ve benzeri liman sessizliğini bozucu gürültülü işler yapamazlar. Gemilerin limana giriş ve çıkışları dışında, liman içinde hoparlörle yüksek sesle müzik yayını yapılamaz.

Gemiler liman içinde zorunlu durumlar ve manevra dışında düdük çalamazlar.

 Madde 29- Serbest demir yerlerine demirleyen gemilerin; Kaptan donatan ya da acenteleri demirledikleri yeri en kısa zamanda Liman Başkanlığına bildirirler.

 Madde  30- Limanda yatan, seyreden makineli ve makinesiz gemiler ve tüm araçlar “Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü” hükümlerine uyar ve zorunlu fener ve işaretleri taşırlar.

 Madde 31- Dalyanlar,geceleyin denizden tarafa olan sınırın uygun yerlerine beyaz fener takarlar.

 Madde 32- Limanda bulunan Türk Ticaret gemileri ile yabancı gemiler, saban saat 8.00 den güneşin batışına kadar ulusal bayraklarını çekerler.

 Madde 33- Demirli, rıhtım ve iskelelere aborda olmuş ya da mendireklere kıçtankara bağlamış gemilerin bordalarına, üst üste ikişerden fazla araç yanaşamaz.

 Madde 34- Limanda bulunan gemilerde, güverte ve makine personelinden en az birer vardiyanın bulunması zorunludur. Bu zorunluluğun yerine getirilmemesinden gemi kaptan ve donatanları sorumludurlar.

Madde 35- 500 Gros tonilatodan büyük gemiler, rıhtım ve iskelelere 50 metre mesafe içinde zorunlu olmadıkça pervane çalıştıramazlar.

 Madde 36- Limanda demir kestiren ya da herhangi bir nedenle liman güvenliğini bozabilecek bir cismi denize düşüren gemiler, bu yere hemen bir şamandıra atarak, mevkiini ve cismin niteliğini belirten bir rapor ile Liman Başkanlığına bildireceklerdir.

 Madde 37- Gemi kaptanları, karasuları içinde ve dışında veyahut limanda meydana gelen her türlü deniz kazalarını, makine arızalarını, seyir güvenliği bakımından tesbit ettikleri hususları ve işlenen suçları limana varışından itibaren önce ön rapor ile ve 24 saat içinde de ayrıntılı ve tasdikli bir raporla Liman Başkanlığına bildirmek zorundadırlar. Kaptan ve gemiadamları bu hususlarda yapılması gereken soruşturmaya esas olmak üzere Liman Başkanlığınca yapılacak çağrıya uymak ve sorulacak sorulara cevap vermek zorundadırlar.

Kılavuzlar, kılavuzlamakta oldukları gemilerde meydana gelen deniz kazalarını ve yolları üzerinde seyir güvenliği bakımından tesbit ettikleri hususları derhal bir raporla Liman Başkanlığına bildirirler.

Madde 38- Limanda düzen, güvenlik, trafik, can ve mal güvenliği bakımından alınması gerekli önlemler hakkında Liman Başkanlığınca verilen emirleri, gemi kaptanları, her çeşit deniz araçlarını yönetenler ve diğer ilgililer, derhal yerine getirirler.

Madde 39- Limana gelecek Türk ve Yabancı gemilerinin sahip ve acenteleri, gemilerinin kumpanyasını, bayrağını, nereden ve ne yükle geleceklerini, gelişlerinden en az 24 saat önce, liman başkanlığına, Sahil Sağlık, Gümrük ve Güvenlik makamlarına bildireceklerdir.

Madde 40- Bu yönetmelik hükümlerine aykırı olarak Liman Başkanlığından izin almaksızın rıhtımlara yanaşan ya da demirleyen gemilerden, buralardan kalkmaları için verilen emirleri dinlemeyenler, Liman Başkanlığınca sağlanacak çekme araçları ile kaldırılır ve bu amaçla yapılan giderler ayrıca gemi sahibinden alınır.

Yine Liman Başkanlığının izniyle yukarıda belirtilen yerlerde bulunan gemiler Liman Başkanlığınca gerek görüldüğünde bu yerlerden ayrılacaklardır.bu emri yerine getirmeyen gemiler için de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Madde 41- İç limanda bulunan gemiler, gerektiğinde yerlerini değiştirmelerine engel olabilecek onarımlar açamazlar.bunun dışında kalan ve elektrik kullanımını gerektiren küçük onarımlar, önceden liman başkanlığına bilgi verilerek ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak yapılabilir.

Madde 42- Liman Başkanlığınca verilen sıra ordinosuna göre iç limandaki işlerlerine bağlamış gemiler ile demir yerlerindeki gemilerin yükleme-boşaltma hizmetleri, Liman İşletmesince düzenlenir ve yapılır. Liman Başkanı bu işlere nezaret eder ve doğacak anlaşmazlıkları inceler,gördüğü eksiklik ve aksaklıkları giderir ve bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne bilgi verir.

Madde 43- Yükleme-boşaltma hizmetleri Liman İşetmesinin tekeli dışında kalan gemilerin kendileri tarafından yapılacak bu hizmetleri hakkında Liman Başkanlığınca verilecek emirleri bu gemi ilgilileri zaman geçirmeden yerine getirmek zorundadırlar. Söz konusu gemilerin rıhtım ya da iskelelere boşalttıkları yükler, ilgilileri tarafından bekletilmeden kaldırılacak ve buralara getirilen yükler hızla gemilere yüklenecektir.

YEDİNCİ BÖLÜM

GÜVENLİK SAĞLIK VE GÜMRÜK İŞLERİ :

Madde 44- Yabancı Limanlardan gelen Türk ve yabancı bayraklı gemiler ile herhangi bir nedenle sağlık işlemlerini yaptıramamış tüm gemiler Sahil Sağlık Merkezince sağlık sorguları yapılıp serbest pratika verilmeden rıhtım ve iskelelere yanaşamaz sahille temasta bulunamazlar. Bu gemilerin üzerine Sahil Sağlık Merkezine ait deniz araçlarından başkası yanaşamaz.

Kılavuzlar, henüz sıhhi pratika almamış olan gemilere de girebilirler Ancak, bulaşıcı hastalık olan yerlerden geldikleri saptanan gemilerin tabi oldukları sağlık önlemlerine kılavuz kaptanlar da tabidir.

Madde 45- Güvenlik,Sağlık ve Gümrük Makamlarınca limanda bulunan gemilerde, gerektiğinde ve günün her saatinde gerekli kontrol işlemleri yapılabilir.

Yabancı gemilere giriş ve çıkış Güvenlik ve Gümrük İdarelerinin iznine bağlıdır.

Madde 46- Yakıt,su, kumanya ve çeşitli malzeme gereksinmelerini sağlamak ya da kötü hava koşulları nedeniyle bocalama olarak limana gelen gemiler, dış ve iç limandaki yerlerinde,y Sahil Sağlık Örgütünün sıhhi gözetimi altında pratika almaksızın 48 saat kalabilirler; 48 saatten fazla limanda kalmak isteyen gemiler pratika almak zorundadırlar.

 Madde 47- Limandaki gemilerin kaptanları, gemilerinde baş gösterebilecek her türlü hastalıkları derhal Sahil Sağlık örgütüne, ölüm ve yaralanma gibi olayları da ayrıca güvenlik makamları ile Liman Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 48- Liman içinde çalışan deniz araçlarının sancak ve iskele baş omuzluklarına adlarının, kıç taraflarına da, üste adlarının, altına da bağlama limanlarının yazılması zorunludur.

Madde 49- Durumları mevcut yasa, tüzük ve ülkemizin de katılmış bulunduğu Uluslar arası sözleşmeler hükümlerin uymayan ve gerekli belgeleri bulunmayan gemilerin, limandan hareketlerine izin verilmez.

Liman sınırları içinde çalışan her çeşit ticaret gemileri, liman başkanlığının düzenleyeceği bir program çerçevesinde, zaman zaman ve belirli olmayan saatlerde denetlenirler. Denetleme sırasında durumları. Kanun ve tüzük hükümlerine uygun olmadığı ya da gerekli belgeleri bulunmadığı anlaşılan gemiler, seferden alıkonurlar, kaptan ve donatanları hakkında gerekli yasal işlem yapılır.

 Madde 50- Yolcu ve yük gemileri rıhtım ve iskelelere yanaşırlarken, görevli olmayanlar, seyirci ve karşılayıcılar yanaşma alanlarını işgal edemezler ve yanaşan yolcu gemilerinden yolcular tamamen çıkmadan gemilere giremezler. İlgililer bu konuda gerekli güvenlik önlemlerini alırlar.

 Madde 51- Gemiler fare itlafını, Liman Başkanlığı ile Sahil Sağlık Örgütünce birlikte belirtilecek yerde yaparlar.

Madde 52- Güvenlik, Sağlık Gümrük ve Liman İşletmesi görevlileri bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlara tanık olduklarında, olayı bir tutanakla saptayarak, tutanağın bir nüshasını Liman Başkanlığına verirler.

Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareketlerde bulunanlar hakkında, 618 sayılı Limanlar Yasası ve Genel Hükümler esaslarına göre işlem yapılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Madde 53- Bu yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığında yürürlüğe girer.

Madde 54- Bu yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.

________________

(1) Yönetmeliğin adı “İskenderun Şehri Liman Yönetmeliği” iken, 05/04/1998 tarihli ve 23308 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Menu