İçerenköy mah.Çayır Cad. Üçgen Plaza No:7 Kat:13 34752 İçerenköy -Ataşehir/İSTANBUL (0216) 469-73-40[email protected]

İZMİT LİMAN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç

Madde 1- Madde 4’te sınırları belirtilen İzmit Limanının,düzenli olarak kullanılmasının sağlanmasıdır.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik, madde 4’te sınırları belirtilen İzmit Limanındaki çalışmalara ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Yasal Dayanak:

Madde 3- İzmit Liman Yönetmeliği, 618 sayılı Limanlar Yasası ve 4770 sayılı yasa’ya dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

İZMİT LİMANI SINIRLARI VE BÖLÜMLERİ

Madde 4- (Değişik:RG-06/07/1995-22335)

İzmit Limanı, Yelkenkaya Feneri ve çatal Burun arasında çekilen hattın doğusunda kalan körfez alanıdır.

Madde 5- (Mülga:RG-06/07/1995-22335)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GEMİLERİN BAĞLAMA YANAŞMA VE DEMİR YERLERİ:

Madde 6-(Değişik:RG-06/07/1995-22335)

İzmit Liman Sınırları İçinde Bulunan;

a) Derince Limanı:

T.C. Devlet Demiryolları Liman İşletmesine ait kuru ve sıvı yük taşıyan gemilerin yükleme-boşaltma yaptığı bir limandır.

b) Yarımca İskelesi:

Yarımca İskelesi ve Rıhtımı Belediye’ye ait olup, kuruyük taşıyan gemilerin yükleme-boşaltma yaptığı bir limandır.

c) Körfezde bulunan diğer iskele ve rıhtımlar kuruluş gayesine uygun olarak, bulunduğu yerdeki tesise ait yükleme-boşaltma hizmetlerinde kullanılırlar.

İzmit Körfezinde bulunan özel kuruluşlara ait rıhtım ve iskelelere, Müsteşarlıkça Deniz Güvenliği, işletme altyapıları ile elleçleyecekleri yük cinslerine göre yapılacak inceleme sonucu üçüncü şahıslara hizmet için izin verilebilir.”

Madde 7- (Değişik:RG-27/03/1987-19413)

Liman sınırları içindeki askeri iskelelere, özel izin alınmadan yanaşılamaz.

Liman sınırları içinde bulunan, resmi makamlara ya da özel şirket fabrika ve şahıslara ait iskele ve rıhtımlara yanaşacak gemilere, bu iskele ve rıhtımları işletenlere koordine etmek suretiyle İzmit Liman Başkanlığınca yanaşma izni verilir.

Madde 8- İskele ve rıhtımlara, gemilerin güvenli bir şekilde yanaşabilmeleri için, Liman Başkanlığınca alınması istenen önlemler derhal yerin getirilir. Liman Başkanlığınca güvenli bulunmayan iskele ve rıhtımlara gemi yanaştırılmaz.

Madde 9- Demir Yerleri (İlişik Krokide gösterilmiştir)

a) İzmit Körfezine (İç ve Dış Limana) giren her tonajdaki geminin, gerektiği şekilde kontrol altında bulundurulabilmesi; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerle yüklü gemilerin çevre güvenliğine zarar vermemesi için, aşağıda koordinatları belirtilen sahalar, körfezdeki demir yerleri olara ayrılmıştır.

I. Saha: İzmit Limanı demir yeri sahası:

1. Nokta : 40° 44′ 00″ K 29° 55′ 00″ D.

2. Nokta : 40° 45′ 18″ K 29° 55′ 00″ D.

3. Nokta : 40° 45′ 18″ K 29° 52′ 48″ D.

4. Nokta : 40° 44′ 00″ K 29° 52′ 48″ D.

2 Saha : Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler/Yarımcı demir yeri sahası:

1. Nokta : 40° 44′ 50″ K 29° 44’30” D.

2. Nokta : 40° 46’12” K 29° 44′ 30″ D.

3. Nokta : 40° 46’36” K 29° 38′ 09″ D.

4. Nokta : 40° 45’24” K 29° 38′ 09″ D.

3 Saha :Darıca önü demiryeri sahası:

Darıca Burnu ile kaba Burnu’nu birleştiren hat ile Kuzeyindeki Sahil şeridi arasında kalan deniz sahasıdır.

b) Demir yerlerinin kullanımı:

300 GRT’den küçük gemiler istedikleri demir yerinde sıra bekleyebilirler. Bu gemiler Liman Başkanlığının talimatına göre hareket ederler.

Her tonajdaki patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı madde taşıyan gemiler sadece Yarımca Sahası içerisinde ve sahilden en az 500 m. Uzakta demirleyeceklerdir.

Madde 10- Liman Sınırları içinde bulunan bütün iskelelerin akımı, tutumu ve ışıklandırılması, ait oldukları işletme, müessese veya sahipleri tarafından yaptırılır.

Madde 11- Liman Başkanlığı demir yerlerinde fazla gemi biriktiğini saptadığı durumlarda, gerekli bulduğu gemilere demir yere şiftingi yaptırabilir. Teknik konularda İzmit Kılavuzluk istasyonu ile gerekli temaslarda bulunur. Yapılacak şiftingler için Liman Başkanlığından Şifting ordinoları alınarak İzmit Baş Kılavuzluğuna verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI VE YÜKLEME-BOŞALTILMASI

Madde 12- Patlayıcı, parlayıcı yanıcı ve benzeri maddelerle öteki tehlikeli maddelerin liman içerisinde taşınması, yükleme ve boşaltılması (Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkında Tüzük), (Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatının ve Av Malzemesinin Sureti Mürakebesine Dair Nizamname), (Patlayıcı, Parlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük), (karada Çıkabilecek yangınlarla deniz veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek Önleme,Söndürme ve kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik) hükümleri ve Uluslar arası kurallar çerçevesinde ve gerekli güvenlik önlemleri alınmak koşuluyla özel tekne ve kaplarla yapılır.

Madde 13- Patlayıcı, parlayıcı yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler gündüz B(Burak) plaması çekerler ve geceleyin her yönden (360 dereceden) görülebilen bir kırmızı fener gösterirler.

Madde 14- (Mülga:RG-06/07/1995-22335)

Madde 15- Donatan,kaptan ya da acenteleri, patlayıcı, parlayıcı,yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemilerdeki yükün cins ve miktarlarını geminin limana gelişinden en az 24 saat önce yazılı olarak ya da telgrafla Liman Başkanlığına bildirirler.

Madde 16- Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin gemilere yüklenip boşaltılmasında veya limbo edilmesinde, gemi ilgilileri ile yükleme, boşaltma veya limbo yapanlar, bilhassa sıcak mevsimlerde, ısıya ve diğer her türlü tehlikelere karşı gerekli güvenlik önlemlerini alırlar.

Madde 17- Dış liman kıyılarında, özel izin ile kurulmuş akaryakıt tesislerine ait iskele ve rıhtımlarda, gemiler akaryakıt yükleyip boşaltabilirler. Akaryakıt taşıyan gemiler bu iskele ve rıhtımların önlerine demirleyebilirler.

Madde 18- Liman sınırları içinde tankerler gazfri işlemi ve tank temizliği yapamazlar.

Madde 19- İzmit liman sınırları içinde patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler taşıyan ticaret gemilerinin yanaşarak yükleme-boşaltma yapacakları rıhtımlar, iskeleler ve demir yerleri Liman Başkanlığınca saptanır.

Gemilerden boşaltılan patlayıcı parlayıcı, yanıcı benzeri tehlikeli maddeler derhal kara araçlarına yüklenerek bekletilmeksizin liman sahasından uzaklaştırılır. Limandan dışsatımı yapılacak bu gibi maddelerde bekletilmeksizin gemilere yükletilir.

Madde 20- Patlayıcı, parlayıcı yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler Liman Başkanlığının izni olmadan kendilerine tahsis edilen sahalar dışına çıkamaz, demirleyemez, iskele ve rıhtımlara yanaşamaz.

Madde 21- Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler taşıyan gemilere, kömür yakan gemiler yanaşamaz, kılavuz alıp veremez ve bu gemileri yedekleyemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

SEYİR GÜVENLİĞİ

Madde 22- Gemilerin Geçit Yolu: (Ek: Şekil)

a) Birinci Bölge : Yelkenkaya fenerinden kerterizi hakiki 213 ve mesafesi 3109 M.olan noktadan (enlemi 40° 44′ 30″ N, boylamı 29° 20′ 03″ E) Karaburun fenerine çekilen hat ile Yelkenkaya fenerinden kerterizi hakiki 213° ve mesafesi 6584 m.olan noktadan (enlemi 40° 42′ 24″ N,boylamı 29° 18′ 42″ E ) Dilburnu fenerine çekilen hat arasında kalan deniz sahası,

b) İkinci Bölge :Kababurnu ve Zeytin burnunu birleştiren hat ile Dilburnu ve Değirmendere iskelesini birleştiren hattın arasında kalan deniz sahası,

c) Üçüncü Bölge :Zeytinburnu ve Değirmendere iskelesinden itibaren 291 ve 2915 nolu seyir haritalarında uyarı No: I ile gösterilen askeri yasak bölgeler arasında kalan işaretli geçit yahut ve bu izlerden İzmit Limanı demir yerleri sahasına kadar gerçek doğu istikametinde çizilen hatlar arasında kalan deniz sahası.

d) Geçit yollarında seyir, Yukarıda sınırları belirtilen geçit yollarında seyrede8n gemiler gidiş istikametinin sancak taraftaki hududuna yakın olarak seyredeceklerdir.

Kılavuzluk hizmetleri ve römorkör alma zorunluluğu

MADDE 23 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-11/10/2007-26670)

Seyir emniyeti kapsamında yapılacak kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinde aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Kılavuzluk Hizmetleri:

1) Limanda iskele ve rıhtımlara yanaşan, şamandıralara bağlayan veya buralardan ayrılan 1000 GRT ve daha büyük Türk bayraklı ticaret gemileri ile 500 GRT ve üzerindeki yabancı bayraklı gemiler 40° 44′ 42” N, 29° 21′ 12” E mevkiinde kılavuz kaptan almak zorundadır.

2) 500 GRT üzerindeki yabancı bayraklı yatlar limana ilk yanaşma ve ayrılmalarında, kaptan değiştirmemek şartıyla yılda bir kez kılavuz kaptan alırlar. Yat kaptanının değişmesi halinde yatlar, süreye bakılmaksızın limana giriş-çıkışlarında kılavuz kaptan alırlar.

3) 1000 ton tam yük deplasman ve daha büyük yabancı askeri gemiler, limana giriş- çıkışlarında ve buralardaki iskele ve rıhtımlara yanaşıp ayrılmalarında kılavuz kaptan almak zorundadır. Harp veya yardımcı harp gemilerine talep üzerine römorkör verilir. Türk harp gemilerine, talepleri halinde kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri ücretsiz olarak verilir.

b) Römorkörcülük Hizmetleri: Limandaki iskele, rıhtımlara yanaşan, şamandıralara bağlayan ya da buralardan ayrılan,

1) 2000-5000 GRT arasındaki gemiler, 16 ton çekme kuvvetinde bir römorkör,

2) 5001-15000 GRT arasındaki gemiler, 18 ton çekme kuvvetinde iki römorkör,

3) 15001-30000 GRT arasındaki gemiler, 27 ton çekme kuvvetinde iki veya 18 ton çekme kuvvetinde üç römorkör,

4) 30000 GRT’den büyük gemiler, 30 ton çekme kuvvetinde iki veya 20 ton çekme kuvvetinde üç römorkör,

almak zorundadır.

c) Römorkör İndirimi: Petrol türevleri, LNG, LPG ve tehlikeli kimyasal yük taşıyan tankerler hariç olmak üzere; baş ve/veya kıç itere sahip gemilerin limana gelişlerinde, donatan, acenta veya işleticileri tarafından itici pervanelerinin tam kapasite ile çalıştığını liman başkanlığına yazılı olarak bildirmesi ve manevra sırasındaki meteorolojik şartlar ile oşinoğrafik şartların yanaşılacak/ayrılacak iskeleye veya rıhtıma etkisinin römorkör indirimine bir sakınca oluşturmadığının liman başkanlığınca belirlenmesi durumunda,

1) Baş ve kıç itere sahip gemiler bir römorkör,

2) Sadece baş iteri olan gemiler en az bir römorkör almak kaydı ile yukarıda belirtilen römorkör sayılarından bir eksik römorkör,

alabilir.

ç) Dolgu iskele ve rıhtıma yanaşan veya ayrılan 1000 GRT’dan büyük gemiler, manevra sırasında iskele ve rıhtımlara 50 metre mesafe içinde baş iterlerini ve pervanelerini zorunlu olmadıkça çalıştıramazlar. Bu yerlere yanaşacak veya ayrılacak gemilere (c) bendi hükmü uygulanmaz.

d) Gemilerin teknik yapısı ve özellikleri, kullanım amacı, taşıdığı yük cinsi, limanların altyapı durumu ve manevraya elverişliliği ile bu limanda yer alan tesislerin risk durumları göz önüne alınarak, yukarıda belirtilen, römorkör adedi ve çekme gücü ile kılavuz kaptan ve römorkör alma tonaj limitinde her türlü düzenlemeyi yapmaya Denizcilik Müsteşarlığı yetkilidir.

Madde 24- Gezinti ve spor tekneleri ve diğer tekneler iç limanda rıhtım ve iskelelere yanaşıp kalkacak gemilerin hareketlerini engelleyecek şekilde seyredemezler, 10 milden fazla hız yapamazlar.

Madde 25- İç limanda yelkenle seyir yapılamayacağı gibi,su kayağı ve diğer su sporları da yapılamaz.

İç limanda ve mendirek ağızlarında denize girmek ve yüzmek yasaktır.

Madde 26- Limanda, dalgıçlık,şamandıra, kablo ve benzeri işler Liman Başkanlığının izni ile yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

LİMANDA DÜZEN

Madde 27- İç limanda ağ balıkçılığı ve limana giriş yolu üzerinde ve gemilerin hareket alanlarında olta balıkçılığı yapılamaz.

Madde 28- Liman sınırı içinde denize pasakül, moloz, safra, çöp benzeri maddeler atılamaz, yağ ve benzeri kirletici maddeler basılamaz, tank ve sintine yıkanamaz.

İç limana bağlı ya da demirli gemilerin, pis sıvı artıklarını biriktirecek tankları olmayanların tuvalet, mutfak ve benzeri banyoları mühürlenecektir.

İç limanda bağlı veya demirli gemilerin, deterjan gibi köpüren maddelerle yıkanarak temizlenmesi yasaktır.

İç limanda, rıhtımlarda veya demirde bulunan gemiler raspa ve benzeri liman sessizliğini bozucu gürültülü işler yapamazlar. Gemilerin limana giriş ve çıkışları dışında, liman içinde hoparlörle yüksek sesle müzik yayını yapılamaz.

Gemiler liman içinde zorunlu durumlar ve manevra dışında düdük çalamazlar.

Madde 29- Serbest demir yerlerine demirleyen gemilerin; Kaptan donatan ya da acenteleri demirledikleri yeri en kısa zamanda Liman Başkanlığınca yapılacak bildiriden en çok 2 saat içinde kalkabilecek durumda bulunurlar.

Madde 30- Limanda yatan, seyreden makineli ve makinesiz gemiler ve tüm araçlar “denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü” hükümlerine uyar ve zorunlu fener ve işaretleri taşırlar.

Madde 31- Dalyanlar,geceleyin denizden tarafa olan sınırın uygun yerlerine beyaz fener takarlar.

Madde 32- Limanda bulunan Türk Ticaret gemileri ile yabancı gemiler, saban saat 8.00 den güneşin batışına kadar ulusal bayraklarını çekerler.

Madde 33- Demirli, rıhtım ve iskelelere aborda olmuş ya da mendireklere kıçtankara bağlamış gemilerin bordalarına, üst üste ikişerden fazla araç yanaşamaz.

Madde 34- Limanda bulunan gemilerde, güverte ve makine personelinden en az birer vardiyanın bulunması zorunludur. Bu zorunluluğun yerine getirilmemesinden gemi kaptan ve donatanları sorumludurlar.

Madde 35- (Mülga:RG-11/10/2007-26670)

Madde 36- Limanda demir kestiren ya da herhangi bir nedenle liman güvenliğini bozabilecek bir cismi denize düşüren gemiler, bu yere hemen bir şamandıra atarak, mevkiini ve cismin niteliğini belirten bir rapor ile Liman Başkanlığına bildireceklerdir.

Madde 37- Gemi kaptanları, karasuları içinde ve dışında veyahut limanda meydana gelen her türlü deniz kazalarını, makine arızalarını, seyir güvenliği bakımından tesbit ettikleri hususları ve işlenen suçları limana varışından itibaren önce ön rapor ile ve 24 saat içinde de ayrıntılı ve tasdikli bir raporla Liman Başkanlığına bildirmek zorundadırlar. Kaptan ve gemiadamları bu hususlarda yapılması gereken soruşturmaya esas olmak üzere Liman Başkanlığınca yapılacak çağrıya uymak ve sorulacak sorulara cevap vermek zorundadırlar.

Kılavuzlar, kılavuzlamakta oldukları gemilerde meydana gelen deniz kazalarını ve yolları üzerinde seyir güvenliği bakımından tesbit ettikleri hususları derhal bir raporla Liman Başkanlığına bildirirler.

Madde 38- Limanda düzen, güvenlik, trafik, can ve mal güvenliği bakımından alınması gerekli önlemler hakkında Liman Başkanlığınca verilen emirleri, gemi kaptanları, her çeşit deniz araçlarını yönetenler ve diğer ilgililer, derhal yerine getirirler.

Madde 39- Limana gelecek Türk ve Yabancı gemilerinin sahip ve acenteleri, gemilerinin kumpanyasını, bayrağını, nereden ve ne yükle geleceklerini, gelişlerinden en az 24 saat önce, liman başkanlığına, Sahil Sağlık, Gümrük ve Güvenlik makamlarına bildirirler.

Program gereğince İzmit Limanına gelecek yolcu gemilerinin varış saatlerinde bir değişiklik olduğu takdirde geminin kaptanı, donatanı veya acentesi bu durumu derhal Liman Başkanlığına bildirmek zorundadır.

Madde 40- Bu yönetmelik hükümlerine aykırı olarak Liman Başkanlığından izin almaksızın rıhtımlara yanaşan ya da demirleyen gemilerden, buralardan kalkmaları için verilen emirleri dinlemeyenler, Liman Başkanlığınca sağlanacak çekme araçları ile kaldırılır ve bu amaçla yapılan giderler ayrıca gemi sahibinden alınır.

Yine Liman Başkanlığının izniyle yukarıda belirtilen yerlerde bulunan gemiler Liman Başkanlığınca gerek görüldüğünde bu yerlerden ayrılacaklardır.bu emri yerine getirmeyen gemiler için de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Madde 41- İç limanda bulunan gemiler, gerektiğinde yerlerini değiştirmelerine engel olabilecek onarımlar açamazlar.bunun dışında kalan ve elektrik kullanımını gerektiren küçük onarımlar, önceden liman başkanlığına bilgi verilerek ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak yapılabilir.

Madde 42- Liman Başkanlığınca verilen sıra ordinosuna göre iç limandaki işlerlerine bağlamış 300 net tonilato ve daha büyük tonajdaki gemilerin yükleme-boşaltma hizmetleri, Liman İşletmesince düzenlenir ve yapılır.liman Başkanı bu işlere nezaret eder ve doğacak anlaşmazlıkları inceler,gördüğü eksiklik ve aksaklıkları giderir ve bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne bilgi verir.

Madde 43- Kamunun yararı için kullanılan iskele ve rıhtımlarda gemilerin boşalttıkları yükler, ilgililer tarafından bekletilmeden kaldırılır veya buralara getirilen yükler, hızla gemilere yüklenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

GÜVENLİK SAĞLIK VE GÜMRÜK İŞLERİ

Madde 44- Boğazlardan geçişlerinde herhangi bir sebeple sağlık işlemlerini yaptıramamış bütün gemiler, sahil sağlık Merkezince sağlık sorguları yapılıp serbest pratika verilmeden rıhtım ve iskelelere yanaşamazlar,sahil ile temasta bulunamazlar.Sahil Sağlık Merkezine ait deniz aracından başka araçla böyle gemilerin üzerine yanaşamazlar.

Madde 45- Güvenlik,Sağlık ve Gümrük Makamlarınca limanda bulunan gemilerde, gerektiğinde ve günün her kaatinde gerekli kantrol işlemleri yapılabilir.

Yabancı gemilere giriş ve çıkış Güvenlik ve Gümrük İdarelerinin iznine bağlıdır.

Madde 46- Yakıt,su, kumanya ve çeşitli malzeme gereksinmelerini sağlamak ya da kötü hava koşulları nedeniyle bocalama olarak limana gelen gemiler, dış ve iç limandaki yerlerinde,y Sahil Sağlık Örgütünün sıhhi gözetimi altında pratika almaksızın 48 saat kalabilirler; 48 saatten fazla limanda kalmak isteyen gemiler pratika almak zorundadırlar.

Madde 47- Limandaki gemilerin kaptanları, gemilerinde baş gösterebilecek her türlü hastalıkları derhal Sahil Sağlık örgütüne, ölüm ve yaralanma gibi olayları da ayrıca güvenlik makamları ile Liman Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 48- Liman içinde çalışan deniz araçlarının sancak ve iskele baş omuzluklarına adlarının, kıç taraflarına da, üste adlarının, altına da bağlama limanlarının yazılması zorunludur.

Madde 49- Durumları mevcut yasa, tüzük ve ülkemizin de katılmış bulunduğu Uluslar arası sözleşmeler hükümlerin uymayan ve gerekli belgeleri bulunmayan gemilerin, limandan hareketlerine izin verilmez.

Liman sınırları içinde çalışan her çeşit ticaret gemileri, liman başkanlığının düzenleyeceği bir program çerçevesinde, zaman zaman ve belirli olmayan saatlerde denetlenirler. Denetleme sırasında durumları. Kanun ve tüzük hükümlerine uygun olmadığı ya da gerekli belgeleri bulunmadığı anlaşılan gemiler, seferden alıkonurlar, kaptan ve donatanları hakkında gerekli yasal işlem yapılır.

Madde 50- Yolcu ve yük gemileri rıhtım ve iskelelere yanaşırlarken, görevli olmayanlar, seyirci ve karşılayıcılar yanaşma alanlarını işgal edemezler ve yanaşan yolcu gemilerinden yolcular tamamen çıkmadan gemilere giremezler. İlgililer bu konuda gerekli güvenlik önlemlerini alırlar.

Madde 51- Gemiler fare itlafını, Liman Başkanlığı ile Sahil Sağlık Örgütünce birlikte belirtilecek yerde yaparlar.

Madde 52- Güvenlik, Sağlık Gümrük ve Liman İşletmesi görevlileri bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlara tanık olduklarında, olayı bir tutanakla saptayarak, tutanağın bir nüshasını Liman Başkanlığına verirler.

Madde 53- Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareketlerde bulunanlar hakkında, 618 sayılı Limanlar Yasası ve Genel Hükümler esaslarına göre işlem apılır.Durumları kanun, tüzük, yönetmelik veya Hükümetimizin de katılmış bulunduğu Milletlerarası Sözleşmeler hükümlerin uymayan ve gerekli belgeleri bulunmayan tankerlerin limandan kalkışlarına müsaade edilmez.

Liman sınırları içinde çalışan her türlü ticaret ve hizmet gemileri, Liman Başkanlığının düzenleyeceği bir program çerçevesinde zaman zaman ve belirli olmayan saatlerde denetlenirler. Denetleme sırasında durumları, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı veya gerekli belgeleri bulunmadığı anlaşılan gemiler seferden men edilirler. Kaptan ve donatanları hakkında icabeden kanuni işlem yapılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Madde 54- Bu yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığında yürürlüğe girer.

Madde 55- Bu yönetmeliği Ulaştırma Bakanlığı yürütür.

Resmi Gazete Tarihi: 25.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17616
İZMİT LİMAN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç

Madde 1- Madde 4’te sınırları belirtilen İzmit Limanının,düzenli olarak kullanılmasının sağlanmasıdır.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik, madde 4’te sınırları belirtilen İzmit Limanındaki çalışmalara ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Yasal Dayanak:

Madde 3- İzmit Liman Yönetmeliği, 618 sayılı Limanlar Yasası ve 4770 sayılı yasa’ya dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

İZMİT LİMANI SINIRLARI VE BÖLÜMLERİ

Madde 4- (Değişik:RG-06/07/1995-22335)

İzmit Limanı, Yelkenkaya Feneri ve çatal Burun arasında çekilen hattın doğusunda kalan körfez alanıdır.

Madde 5- (Mülga:RG-06/07/1995-22335)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GEMİLERİN BAĞLAMA YANAŞMA VE DEMİR YERLERİ:

Madde 6-(Değişik:RG-06/07/1995-22335)

İzmit Liman Sınırları İçinde Bulunan;

a) Derince Limanı:

T.C. Devlet Demiryolları Liman İşletmesine ait kuru ve sıvı yük taşıyan gemilerin yükleme-boşaltma yaptığı bir limandır.

b) Yarımca İskelesi:

Yarımca İskelesi ve Rıhtımı Belediye’ye ait olup, kuruyük taşıyan gemilerin yükleme-boşaltma yaptığı bir limandır.

c) Körfezde bulunan diğer iskele ve rıhtımlar kuruluş gayesine uygun olarak, bulunduğu yerdeki tesise ait yükleme-boşaltma hizmetlerinde kullanılırlar.

İzmit Körfezinde bulunan özel kuruluşlara ait rıhtım ve iskelelere, Müsteşarlıkça Deniz Güvenliği, işletme altyapıları ile elleçleyecekleri yük cinslerine göre yapılacak inceleme sonucu üçüncü şahıslara hizmet için izin verilebilir.”

Madde 7- (Değişik:RG-27/03/1987-19413)

Liman sınırları içindeki askeri iskelelere, özel izin alınmadan yanaşılamaz.

Liman sınırları içinde bulunan, resmi makamlara ya da özel şirket fabrika ve şahıslara ait iskele ve rıhtımlara yanaşacak gemilere, bu iskele ve rıhtımları işletenlere koordine etmek suretiyle İzmit Liman Başkanlığınca yanaşma izni verilir.

Madde 8- İskele ve rıhtımlara, gemilerin güvenli bir şekilde yanaşabilmeleri için, Liman Başkanlığınca alınması istenen önlemler derhal yerin getirilir. Liman Başkanlığınca güvenli bulunmayan iskele ve rıhtımlara gemi yanaştırılmaz.

Madde 9- Demir Yerleri (İlişik Krokide gösterilmiştir)

a) İzmit Körfezine (İç ve Dış Limana) giren her tonajdaki geminin, gerektiği şekilde kontrol altında bulundurulabilmesi; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerle yüklü gemilerin çevre güvenliğine zarar vermemesi için, aşağıda koordinatları belirtilen sahalar, körfezdeki demir yerleri olara ayrılmıştır.

I. Saha: İzmit Limanı demir yeri sahası:

1. Nokta : 40° 44′ 00″ K 29° 55′ 00″ D.

2. Nokta : 40° 45′ 18″ K 29° 55′ 00″ D.

3. Nokta : 40° 45′ 18″ K 29° 52′ 48″ D.

4. Nokta : 40° 44′ 00″ K 29° 52′ 48″ D.

2 Saha : Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler/Yarımcı demir yeri sahası:

1. Nokta : 40° 44′ 50″ K 29° 44’30” D.

2. Nokta : 40° 46’12” K 29° 44′ 30″ D.

3. Nokta : 40° 46’36” K 29° 38′ 09″ D.

4. Nokta : 40° 45’24” K 29° 38′ 09″ D.

3 Saha :Darıca önü demiryeri sahası:

Darıca Burnu ile kaba Burnu’nu birleştiren hat ile Kuzeyindeki Sahil şeridi arasında kalan deniz sahasıdır.

b) Demir yerlerinin kullanımı:

300 GRT’den küçük gemiler istedikleri demir yerinde sıra bekleyebilirler. Bu gemiler Liman Başkanlığının talimatına göre hareket ederler.

Her tonajdaki patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı madde taşıyan gemiler sadece Yarımca Sahası içerisinde ve sahilden en az 500 m. Uzakta demirleyeceklerdir.

Madde 10- Liman Sınırları içinde bulunan bütün iskelelerin akımı, tutumu ve ışıklandırılması, ait oldukları işletme, müessese veya sahipleri tarafından yaptırılır.

Madde 11- Liman Başkanlığı demir yerlerinde fazla gemi biriktiğini saptadığı durumlarda, gerekli bulduğu gemilere demir yere şiftingi yaptırabilir. Teknik konularda İzmit Kılavuzluk istasyonu ile gerekli temaslarda bulunur. Yapılacak şiftingler için Liman Başkanlığından Şifting ordinoları alınarak İzmit Baş Kılavuzluğuna verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI VE YÜKLEME-BOŞALTILMASI

Madde 12- Patlayıcı, parlayıcı yanıcı ve benzeri maddelerle öteki tehlikeli maddelerin liman içerisinde taşınması, yükleme ve boşaltılması (Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkında Tüzük), (Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatının ve Av Malzemesinin Sureti Mürakebesine Dair Nizamname), (Patlayıcı, Parlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük), (karada Çıkabilecek yangınlarla deniz veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek Önleme,Söndürme ve kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik) hükümleri ve Uluslar arası kurallar çerçevesinde ve gerekli güvenlik önlemleri alınmak koşuluyla özel tekne ve kaplarla yapılır.

Madde 13- Patlayıcı, parlayıcı yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler gündüz B(Burak) plaması çekerler ve geceleyin her yönden (360 dereceden) görülebilen bir kırmızı fener gösterirler.

Madde 14- (Mülga:RG-06/07/1995-22335)

Madde 15- Donatan,kaptan ya da acenteleri, patlayıcı, parlayıcı,yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemilerdeki yükün cins ve miktarlarını geminin limana gelişinden en az 24 saat önce yazılı olarak ya da telgrafla Liman Başkanlığına bildirirler.

Madde 16- Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin gemilere yüklenip boşaltılmasında veya limbo edilmesinde, gemi ilgilileri ile yükleme, boşaltma veya limbo yapanlar, bilhassa sıcak mevsimlerde, ısıya ve diğer her türlü tehlikelere karşı gerekli güvenlik önlemlerini alırlar.

Madde 17- Dış liman kıyılarında, özel izin ile kurulmuş akaryakıt tesislerine ait iskele ve rıhtımlarda, gemiler akaryakıt yükleyip boşaltabilirler. Akaryakıt taşıyan gemiler bu iskele ve rıhtımların önlerine demirleyebilirler.

Madde 18- Liman sınırları içinde tankerler gazfri işlemi ve tank temizliği yapamazlar.

Madde 19- İzmit liman sınırları içinde patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler taşıyan ticaret gemilerinin yanaşarak yükleme-boşaltma yapacakları rıhtımlar, iskeleler ve demir yerleri Liman Başkanlığınca saptanır.

Gemilerden boşaltılan patlayıcı parlayıcı, yanıcı benzeri tehlikeli maddeler derhal kara araçlarına yüklenerek bekletilmeksizin liman sahasından uzaklaştırılır. Limandan dışsatımı yapılacak bu gibi maddelerde bekletilmeksizin gemilere yükletilir.

Madde 20- Patlayıcı, parlayıcı yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler Liman Başkanlığının izni olmadan kendilerine tahsis edilen sahalar dışına çıkamaz, demirleyemez, iskele ve rıhtımlara yanaşamaz.

Madde 21- Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler taşıyan gemilere, kömür yakan gemiler yanaşamaz, kılavuz alıp veremez ve bu gemileri yedekleyemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

SEYİR GÜVENLİĞİ

Madde 22- Gemilerin Geçit Yolu: (Ek: Şekil)

a) Birinci Bölge : Yelkenkaya fenerinden kerterizi hakiki 213 ve mesafesi 3109 M.olan noktadan (enlemi 40° 44′ 30″ N, boylamı 29° 20′ 03″ E) Karaburun fenerine çekilen hat ile Yelkenkaya fenerinden kerterizi hakiki 213° ve mesafesi 6584 m.olan noktadan (enlemi 40° 42′ 24″ N,boylamı 29° 18′ 42″ E ) Dilburnu fenerine çekilen hat arasında kalan deniz sahası,

b) İkinci Bölge :Kababurnu ve Zeytin burnunu birleştiren hat ile Dilburnu ve Değirmendere iskelesini birleştiren hattın arasında kalan deniz sahası,

c) Üçüncü Bölge :Zeytinburnu ve Değirmendere iskelesinden itibaren 291 ve 2915 nolu seyir haritalarında uyarı No: I ile gösterilen askeri yasak bölgeler arasında kalan işaretli geçit yahut ve bu izlerden İzmit Limanı demir yerleri sahasına kadar gerçek doğu istikametinde çizilen hatlar arasında kalan deniz sahası.

d) Geçit yollarında seyir, Yukarıda sınırları belirtilen geçit yollarında seyrede8n gemiler gidiş istikametinin sancak taraftaki hududuna yakın olarak seyredeceklerdir.

Madde 23 – (Değişik:RG-05/04/1998 – 23308)

Seyir güvenliği kapsamında yapılacak, kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinde aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Kılavuzluk Hizmetleri

Limana girip çıkacak, demir yerlerine demirleyecek, iskelelere yanaşacak, şamandıralara bağlayacak ve buralardan ayrılacak; 1000 GRT ve daha büyük Türk ticaret gemileri ile 150 GRT ve daha büyük yabancı bayraklı gemiler ve yatlar 40° 44′ 42” N, 29° 21′ 12” E mevkiinde kılavuz almak zorundadır.

b) Römorkaj Hizmetleri

Limanda; iskele, rıhtım, tesis ve iş yerlerine yanaşacak ve buralardan ayrılacak 2000-5000 GRT arasındaki gemiler; 16 ton çekme kuvvetinde 1 römorkör, 5000-15000 GRT arasındaki gemiler; 18 ton çekme kuvvetinde 2 römorkör, 15000-30000 GRT arasındaki gemiler; 27 ton çekme kuvvetinde 2 ya da 18 ton çekme kuvvetinde 3 römorkör, 30000 GRT’den büyük gemiler; 30 ton çekme kuvvetinde 2 ya da 20 ton çekme kuvvetinde 3 römorkör almak zorundadırlar. Römorkör adedi ve çekme güçleri, İdare tarafından ihtiyaçlara göre değiştirilebilir.

c) Hizmetlerin Uygulama Şekli

Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetleri, 28/1/1998 tarihli ve 23244 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetleri Teşkilatları Hakkında Yönetmelik”e göre verilir.

Madde 24- Gezinti ve spor tekneleri ve diğer tekneler iç limanda rıhtım ve iskelelere yanaşıp kalkacak gemilerin hareketlerini engelleyecek şekilde seyredemezler, 10 milden fazla hız yapamazlar.

Madde 25- İç limanda yelkenle seyir yapılamayacağı gibi,su kayağı ve diğer su sporları da yapılamaz.

İç limanda ve mendirek ağızlarında denize girmek ve yüzmek yasaktır.

Madde 26- Limanda, dalgıçlık,şamandıra, kablo ve benzeri işler Liman Başkanlığının izni ile yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

LİMANDA DÜZEN

Madde 27- İç limanda ağ balıkçılığı ve limana giriş yolu üzerinde ve gemilerin hareket alanlarında olta balıkçılığı yapılamaz.

Madde 28- Liman sınırı içinde denize pasakül, moloz, safra, çöp benzeri maddeler atılamaz, yağ ve benzeri kirletici maddeler basılamaz, tank ve sintine yıkanamaz.

İç limana bağlı ya da demirli gemilerin, pis sıvı artıklarını biriktirecek tankları olmayanların tuvalet, mutfak ve benzeri banyoları mühürlenecektir.

İç limanda bağlı veya demirli gemilerin, deterjan gibi köpüren maddelerle yıkanarak temizlenmesi yasaktır.

İç limanda, rıhtımlarda veya demirde bulunan gemiler raspa ve benzeri liman sessizliğini bozucu gürültülü işler yapamazlar. Gemilerin limana giriş ve çıkışları dışında, liman içinde hoparlörle yüksek sesle müzik yayını yapılamaz.

Gemiler liman içinde zorunlu durumlar ve manevra dışında düdük çalamazlar.

Madde 29- Serbest demir yerlerine demirleyen gemilerin; Kaptan donatan ya da acenteleri demirledikleri yeri en kısa zamanda Liman Başkanlığınca yapılacak bildiriden en çok 2 saat içinde kalkabilecek durumda bulunurlar.

Madde 30- Limanda yatan, seyreden makineli ve makinesiz gemiler ve tüm araçlar “denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü” hükümlerine uyar ve zorunlu fener ve işaretleri taşırlar.

Madde 31- Dalyanlar,geceleyin denizden tarafa olan sınırın uygun yerlerine beyaz fener takarlar.

Madde 32- Limanda bulunan Türk Ticaret gemileri ile yabancı gemiler, saban saat 8.00 den güneşin batışına kadar ulusal bayraklarını çekerler.

Madde 33- Demirli, rıhtım ve iskelelere aborda olmuş ya da mendireklere kıçtankara bağlamış gemilerin bordalarına, üst üste ikişerden fazla araç yanaşamaz.

Madde 34- Limanda bulunan gemilerde, güverte ve makine personelinden en az birer vardiyanın bulunması zorunludur. Bu zorunluluğun yerine getirilmemesinden gemi kaptan ve donatanları sorumludurlar.

Madde 35- 500 Gros tonilatodan büyük gemiler, rıhtım ve iskelelere 50 metre mesafe içinde zorunlu olmadıkça pervane çalıştıramazlar.

Madde 36- Limanda demir kestiren ya da herhangi bir nedenle liman güvenliğini bozabilecek bir cismi denize düşüren gemiler, bu yere hemen bir şamandıra atarak, mevkiini ve cismin niteliğini belirten bir rapor ile Liman Başkanlığına bildireceklerdir.

Madde 37- Gemi kaptanları, karasuları içinde ve dışında veyahut limanda meydana gelen her türlü deniz kazalarını, makine arızalarını, seyir güvenliği bakımından tesbit ettikleri hususları ve işlenen suçları limana varışından itibaren önce ön rapor ile ve 24 saat içinde de ayrıntılı ve tasdikli bir raporla Liman Başkanlığına bildirmek zorundadırlar. Kaptan ve gemiadamları bu hususlarda yapılması gereken soruşturmaya esas olmak üzere Liman Başkanlığınca yapılacak çağrıya uymak ve sorulacak sorulara cevap vermek zorundadırlar.

Kılavuzlar, kılavuzlamakta oldukları gemilerde meydana gelen deniz kazalarını ve yolları üzerinde seyir güvenliği bakımından tesbit ettikleri hususları derhal bir raporla Liman Başkanlığına bildirirler.

Madde 38- Limanda düzen, güvenlik, trafik, can ve mal güvenliği bakımından alınması gerekli önlemler hakkında Liman Başkanlığınca verilen emirleri, gemi kaptanları, her çeşit deniz araçlarını yönetenler ve diğer ilgililer, derhal yerine getirirler.

Madde 39- Limana gelecek Türk ve Yabancı gemilerinin sahip ve acenteleri, gemilerinin kumpanyasını, bayrağını, nereden ve ne yükle geleceklerini, gelişlerinden en az 24 saat önce, liman başkanlığına, Sahil Sağlık, Gümrük ve Güvenlik makamlarına bildirirler.

Program gereğince İzmit Limanına gelecek yolcu gemilerinin varış saatlerinde bir değişiklik olduğu takdirde geminin kaptanı, donatanı veya acentesi bu durumu derhal Liman Başkanlığına bildirmek zorundadır.

Madde 40- Bu yönetmelik hükümlerine aykırı olarak Liman Başkanlığından izin almaksızın rıhtımlara yanaşan ya da demirleyen gemilerden, buralardan kalkmaları için verilen emirleri dinlemeyenler, Liman Başkanlığınca sağlanacak çekme araçları ile kaldırılır ve bu amaçla yapılan giderler ayrıca gemi sahibinden alınır.

Yine Liman Başkanlığının izniyle yukarıda belirtilen yerlerde bulunan gemiler Liman Başkanlığınca gerek görüldüğünde bu yerlerden ayrılacaklardır.bu emri yerine getirmeyen gemiler için de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Madde 41- İç limanda bulunan gemiler, gerektiğinde yerlerini değiştirmelerine engel olabilecek onarımlar açamazlar.bunun dışında kalan ve elektrik kullanımını gerektiren küçük onarımlar, önceden liman başkanlığına bilgi verilerek ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak yapılabilir.

Madde 42- Liman Başkanlığınca verilen sıra ordinosuna göre iç limandaki işlerlerine bağlamış 300 net tonilato ve daha büyük tonajdaki gemilerin yükleme-boşaltma hizmetleri, Liman İşletmesince düzenlenir ve yapılır.liman Başkanı bu işlere nezaret eder ve doğacak anlaşmazlıkları inceler,gördüğü eksiklik ve aksaklıkları giderir ve bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne bilgi verir.

Madde 43- Kamunun yararı için kullanılan iskele ve rıhtımlarda gemilerin boşalttıkları yükler, ilgililer tarafından bekletilmeden kaldırılır veya buralara getirilen yükler, hızla gemilere yüklenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

GÜVENLİK SAĞLIK VE GÜMRÜK İŞLERİ

Madde 44- Boğazlardan geçişlerinde herhangi bir sebeple sağlık işlemlerini yaptıramamış bütün gemiler, sahil sağlık Merkezince sağlık sorguları yapılıp serbest pratika verilmeden rıhtım ve iskelelere yanaşamazlar,sahil ile temasta bulunamazlar.Sahil Sağlık Merkezine ait deniz aracından başka araçla böyle gemilerin üzerine yanaşamazlar.

Madde 45- Güvenlik,Sağlık ve Gümrük Makamlarınca limanda bulunan gemilerde, gerektiğinde ve günün her kaatinde gerekli kantrol işlemleri yapılabilir.

Yabancı gemilere giriş ve çıkış Güvenlik ve Gümrük İdarelerinin iznine bağlıdır.

Madde 46- Yakıt,su, kumanya ve çeşitli malzeme gereksinmelerini sağlamak ya da kötü hava koşulları nedeniyle bocalama olarak limana gelen gemiler, dış ve iç limandaki yerlerinde,y Sahil Sağlık Örgütünün sıhhi gözetimi altında pratika almaksızın 48 saat kalabilirler; 48 saatten fazla limanda kalmak isteyen gemiler pratika almak zorundadırlar.

Madde 47- Limandaki gemilerin kaptanları, gemilerinde baş gösterebilecek her türlü hastalıkları derhal Sahil Sağlık örgütüne, ölüm ve yaralanma gibi olayları da ayrıca güvenlik makamları ile Liman Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 48- Liman içinde çalışan deniz araçlarının sancak ve iskele baş omuzluklarına adlarının, kıç taraflarına da, üste adlarının, altına da bağlama limanlarının yazılması zorunludur.

Madde 49- Durumları mevcut yasa, tüzük ve ülkemizin de katılmış bulunduğu Uluslar arası sözleşmeler hükümlerin uymayan ve gerekli belgeleri bulunmayan gemilerin, limandan hareketlerine izin verilmez.

Liman sınırları içinde çalışan her çeşit ticaret gemileri, liman başkanlığının düzenleyeceği bir program çerçevesinde, zaman zaman ve belirli olmayan saatlerde denetlenirler. Denetleme sırasında durumları. Kanun ve tüzük hükümlerine uygun olmadığı ya da gerekli belgeleri bulunmadığı anlaşılan gemiler, seferden alıkonurlar, kaptan ve donatanları hakkında gerekli yasal işlem yapılır.

Madde 50- Yolcu ve yük gemileri rıhtım ve iskelelere yanaşırlarken, görevli olmayanlar, seyirci ve karşılayıcılar yanaşma alanlarını işgal edemezler ve yanaşan yolcu gemilerinden yolcular tamamen çıkmadan gemilere giremezler. İlgililer bu konuda gerekli güvenlik önlemlerini alırlar.

Madde 51- Gemiler fare itlafını, Liman Başkanlığı ile Sahil Sağlık Örgütünce birlikte belirtilecek yerde yaparlar.

Madde 52- Güvenlik, Sağlık Gümrük ve Liman İşletmesi görevlileri bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlara tanık olduklarında, olayı bir tutanakla saptayarak, tutanağın bir nüshasını Liman Başkanlığına verirler.

Madde 53- Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareketlerde bulunanlar hakkında, 618 sayılı Limanlar Yasası ve Genel Hükümler esaslarına göre işlem apılır.Durumları kanun, tüzük, yönetmelik veya Hükümetimizin de katılmış bulunduğu Milletlerarası Sözleşmeler hükümlerin uymayan ve gerekli belgeleri bulunmayan tankerlerin limandan kalkışlarına müsaade edilmez.

Liman sınırları içinde çalışan her türlü ticaret ve hizmet gemileri, Liman Başkanlığının düzenleyeceği bir program çerçevesinde zaman zaman ve belirli olmayan saatlerde denetlenirler. Denetleme sırasında durumları, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı veya gerekli belgeleri bulunmadığı anlaşılan gemiler seferden men edilirler. Kaptan ve donatanları hakkında icabeden kanuni işlem yapılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Madde 54- Bu yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığında yürürlüğe girer.

Madde 55- Bu yönetmeliği Ulaştırma Bakanlığı yürütür.

Menu