İçerenköy mah.Çayır Cad. Üçgen Plaza No:7 Kat:13 34752 İçerenköy -Ataşehir/İSTANBUL (0216) 469-73-40[email protected]
Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimleri Belgelendirilmeleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik
Ulaştırma Bakanlığından:

KILAVUZ KAPTANLARIN YETERLİKLERİ, EĞİTİMLERİ, BELGELENDİRİLMELERİ VE ÇALIŞMA USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/491 – 10.8.1993

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 28 Kasım 2006 – Sayı: 26360

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, İdare tarafından belirlenmiş kılavuzluk hizmet bölgelerinde seyreden, demirleyen veya demirden kalkan, şamandıralara bağlanan veya ayrılan, kıyı veya kıyı ötesi tesislere yanaşan veya kalkan gemilerin, seyir ve manevra emniyeti ile can, mal ve çevre emniyetini sağlamak amacıyla kılavuzlanması için; alacakları kılavuz kaptanların yeterlik şartları ile eğitim, belgelendirme ve çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyetinin deniz yetki alanı içinde İdare tarafından belirlenmiş kılavuzluk hizmet bölgeleri içinde kalan deniz alanını, bu alanda seyir, manevra, demirleme yapan gemileri ve bunların kaptanlarını, kılavuzluk teşkilatlarını, kılavuz kaptan adaylarını ve kılavuz kaptanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname‘nin 2 nci maddesinin (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) GASM: Gemiadamları sınavlarını gerçekleştiren ve çalışma usul ve esasları GemiadamlarıYönetmeliği‘nde belirtilen gemiadamları sınavları merkezini,

b) GemiAdamları Yönetmeliği: 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliği‘ni,

c) IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütünü (International Maritime Organisation)

ç) İdare: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığını,

d) Kılavuzluk Hizmet Bölgesi: Sınırları İdarece belirlenen ve yetkilendirilmiş bir kılavuzluk teşkilatının hizmet verdiği, kılavuz kaptan almanın zorunlu veya isteğe bağlı olduğu, bir veya birden fazla liman bölgesinin sınırları içinde kalan liman, koy, boğaz, körfez gibi deniz alanları ile Türk Boğazlarını ve denizleri,

e) Kılavuzluk İstasyonu: Kılavuzluk hizmet bölgesi içerisinde hizmet vermek üzere; kılavuz kaptan alma-verme mevkilerine uygun mesafede konuşlandırılmış, İdare tarafından belirlenen nitelik ve sayıda araç, gereç ve teknik donanımı haiz, istihdam edilen kılavuz kaptanların barınma ve yaşama gereklerini de sağlayan hizmet birimlerini,

f) Kılavuz Kaptan: Bu Yönetmelikte belirtilen kılavuz kaptan yeterlik belgelerinden birisine sahip olarak; gemi kaptanına, yetkili kılavuz kaptan belgesi ile yetkilendirildiği alan dahilinde uluslararası denizcilik teamüllerine göre geminin seyir ve manevrasına yönelik konularda danışmanlık yapan ve gemi kaptanının sorumluluğu esas olmak üzere hizmetleri seyir ve manevra ile sınırlı olarak gemiye kılavuzluk eden kişiyi,

g) Kılavuzluk Teşkilatı: Kılavuzluk hizmet bölgesi içinde İdare tarafından kendisine kılavuzluk hizmeti yapma izni verilmiş olan ve yetkilendirildiği bölgede İdarece belirlenmiş asgari sayıda kılavuz kaptan istihdam eden ve hizmete uygun kılavuzluk istasyonuna sahip olan kamu veya özel teşebbüs tüzel kişiliği veyahut bu niteliklere sahip olarak müşterek taahhütnameyle İdareden izin almış birden çok tüzel kişiliğin oluşturduğu ortak girişimi,

ğ) Türk Boğazları: İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizinden gemilerin geçiş alanı ile bu alanı çevreleyen kıyı şeridini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yeterlik Düzeyleri ile Eğitim, Sınav ve Belgelendirme Usul ve Esasları

Kılavuz Kaptan Yeterlikleri ve Düzeyleri

MADDE 5- (1) Kılavuz kaptan yeterlikleri, Liman Kılavuz Kaptanı ve Türk Boğazları Kılavuz Kaptanı olmak üzere iki çeşittir. Bu yeterlikler kılavuz kaptan ve kıdemli kılavuz kaptan olarak iki farklı düzeyde verilir.

(2) Kılavuz kaptan, 20.000 gros tona (GT) kadar olan tüm gemilere, kıdemli kılavuz kaptan ise tüm gemilere yetkilendirildikleri kılavuzluk hizmet bölgesinde kılavuzluk hizmeti verir.

(3) Kılavuz kaptanların görev yapmaya yetkili bulundukları kılavuzluk hizmet bölgesi yeterlik belgelerinde belirtilir.

Kılavuz Kaptan Yeterlik Belgesi Alma Koşulları

MADDE 6- (1) Herhangi bir kılavuzluk hizmet bölgesine yönelik olarak ilk defa kılavuz kaptan yeterlik belgesi alabilmek için:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu‘nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

ç) Lisans düzeyinde eğitim görmüş olmak,

d) Uzakyol Kaptanı yeterlik belgesine sahip olmak ve anılan belge ile en az bir yıl kaptanlık yaptığını deniz hizmet belgesi ile belgelemek,

e) Sağlık durumunun deniz hizmetine elverişli olduğunu, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre belgelemek,

f) Düzgün ve akıcı konuştuğunu hastaneden alınmış belge ile ispatlamak,

g) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kılavuz kaptanlık temel eğitimini başarı ile tamamlamak,

ğ) İlk defa kılavuz kaptan yeterlik belgesi alacaklar için görevbaşı eğitimine başlandığında 50 yaşından gün almamış olmak,

h) Görevbaşı eğitimi görmek ve bonservis almak,

ı) Kılavuz kaptan sınavına girmeden önce; KPDS’nin (Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı) veya ÜDS’nin (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı) İngilizce Fen Bilimleri dalından en az 60 puan veya TOEFL’den (Test Of English As a Foreign Language) en az 190 puan veya dengi puan yahut IELTS’den (International English Language Testing System) en az 6,0 puan veyahut İdarece gerekli görüldüğünde GASM tarafından düzenlenecek genel İngilizce yeterlik sınavından en az 70 puan almak, ı) (Değişik – R.G.: 4.7.2008 – 26926 / m.1) Kılavuz kaptan sınavına girmeden önce; KPDS’nin (Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı) veya ÜDS’nin (Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavı) İngilizce Fen Bilimleri dalından en az 60 puan veya TOEFL’den (Test of English As a Foreign Language) en az 190 puan veya dengi puan yahut IELTS’den (International English Language Testing System) en az 6,0 puan veyahut idarece gerekli görüldüğünde GASM (Gemiadamları Sınav Merkezi) tarafından düzenlenecek genel İngilizce yeterlik sınavından en az 70 puan veya GASM tarafından düzenlenecek denizcilik İngilizcesi sınavından 80 puan almak,

i) Kılavuz kaptan sınavlarında başarılı olmak,

gerekir.

Başvuru ve Kılavuz Kaptanlık Temel Eğitimi

MADDE 7- (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan koşulları sağlayan kılavuz kaptan adayı, bir dilekçe ile ilgili liman başkanlığına başvurur.

(2) Şartları uygun olan adayın kılavuz kaptanlık temel eğitimine katılabilmesi için ilgili liman başkanlığı tarafından bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan kılavuz kaptanlık temel eğitimine sevk belgesi düzenlenir. Aday, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan müfredata uygun olarak insanlı model gemi veya simülatör destekli eğitimi görmek için iki fotoğraf ile birlikte İdarenin eğitim vermeye yetkili kıldığı kurumlardan birisine müracaat eder.

(3) Kılavuz kaptanlık temel eğitimine katılıp başarılı olanlara, eğitim veren yetkili kurum tarafından bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan kılavuz kaptanlık temel eğitimi başarı belgesi düzenlenir. Bu belgenin geçerlilik süresi iki yıldır. İki yıl içerisinde görevbaşı eğitimine başlamayan stajyer kılavuz kaptan adayı bu eğitimi yenilemek zorundadır.

Görevbaşı Eğitimi ve Bonservis

MADDE 8- (1) Kılavuz kaptanlık temel eğitimi başarı belgesine sahip aday kılavuz kaptan, görevbaşı eğitimi görmek ve buna ilişkin bonservis almak zorundadır.

(2) Görevbaşı eğitimlerini gerçekleştirebilmek için;

a) Kılavuz kaptan adayları; kılavuz kaptanlık temel eğitimi başarı belgesi ve yetkili kılavuzluk teşkilatında aday kılavuz kaptan olarak istihdam edildiğini gösterir bir belge ile birlikte görevbaşı eğitimine başlamak için dilekçe yoluyla ilgili liman başkanlığına başvurur. Liman başkanlığı bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan görevbaşı eğitimi hizmet defterini düzenleyerek onaylar ve görevbaşı eğitiminin başlatılması için bir yazı ekinde yetkili kılavuzluk teşkilatına gönderir. Kılavuzluk teşkilatı, kendilerine gönderilen stajyeri en geç otuz gün içinde görevbaşı eğitimine başlatarak, bu eğitimin başladığı tarihi liman başkanlığına bildirir. Görevbaşı eğitimi süresince, stajyer kılavuz kaptanların çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan hakları, kendilerini istihdam eden yetkili kılavuzluk teşkilatının sorumluluğundadır.

b) Stajyer kılavuz kaptan, kılavuzlanmasına katıldığı her gemide görev başı eğitimi hizmet defterine, geminin adını, bayrağını, gros tonajını, boyunu, mevcut su çekimini, kılavuzlamanın çeşidini, tarihini, başlama ve bitiş saatlerini, gemi kaptanının ve kılavuz kaptanın adlarını yazar. Defterin diğer sayfalarına her bir kılavuzlama işlemi için yapılan manevraları, kullanılan römorkörlerin dağılımını, varsa karşılaşılan önemli olayları kaydeder. Defter, gemi kaptanı ve kılavuz kaptan ile birlikte aday kılavuz kaptan tarafından imzalanır. Ancak, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereğince görevbaşı eğitimi yapanlar, görevbaşı eğitimi hizmet defterinde kılavuz kaptanın imzalaması gereken bölümü ilgili liman başkanına imzalatır.

c) Görevbaşı eğitimini tamamlayabilmek için;

1) Kaptan adaylarının görevbaşı eğitimi, ilgili limanda en az altı ay ve 500 GT ve daha büyük tonajdaki en az 90 geminin, gece ve gündüz eşit sayıda olmak üzere kılavuzlanmasına katılmak ile gerçekleşir. Ancak İdare, trafiği az olan limanlarda altı ay içinde 90 gemi gelmediğinde bu sayıyı 50 gemiye düşürebilir. İstanbul Limanında, Haydarpaşa ve Karaköy rıhtımlarında en az 35’er, limanın diğer bölgelerinde ise en az 20 geminin kılavuzlanmasında stajyer olarak bulunulmalıdır. Stajyerler görevbaşı eğitimini limanda yer alan her bir iskele, tesis ve şamandıralar ile, demir yerlerinin tümü için en az bir kılavuzlanmaya katılmak suretiyle limanın tüm bölgelerinde geçirmiş olmaları zorunludur. Ancak, daha önce herhangi bir kılavuz kaptan yeterliğine sahip kişiler, bu maddede belirtilen esaslar doğrultusunda 60 gemiyi dört ay içinde kılavuzladıklarında görevbaşı eğitimini tamamlar.

2) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, Boğaz Kılavuz Kaptanlığı görevbaşı eğitimini tamamlayabilmek için; İstanbul Boğazında en az dört ay ve 5000 GT veya daha büyük tonajda en az 160 geminin gece ve gündüz her iki yönde mümkün olduğunca eşit sayıda olmak üzere kılavuzlanmasında bulunulmalıdır. Ancak, bu sayının en az yarısı 150 metre ve üstü gemilerde gerçekleştirilmelidir. Görevbaşı eğitiminin İstanbul Boğazı geçişinin tamamını kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi zorunludur. Çanakkale Boğazında gece ve gündüz her iki yönde mümkün olduğunca eşit sayıda olmak üzere, en az dört ay ve 5.000 GT veya daha büyük tonajda en az 100 geminin kılavuzlanmasında bulunulmalıdır. Görevbaşı eğitiminin, Çanakkale Boğazı geçişinin tamamını kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi zorunludur.

(3) Yetkili kılavuzluk teşkilatı, görevbaşı eğitimini tamamlayan stajyer kılavuz kaptan için stajyer kılavuz kaptanı yanında bulunduran bütün kılavuz kaptanlardan birer yazılı görüş alır ve bunları değerlendirerek, stajyer kılavuz kaptana bonservis verir. Bonservis alamayan stajyer, kılavuz kaptanlık sınavına giremez. Bonservis alamayan stajyerlerin görevbaşı eğitimini yeniden yapmaları gerekmektedir. Ancak, görevbaşı eğitiminin tekrarı bir defadan fazla olamaz. Görevbaşı eğitiminde ikinci kez başarısız olan adaylar bir daha herhangi bir kılavuz kaptanlık belgesi için müracaat edemez.

(4) Yetkili kılavuzluk teşkilatı, stajyer kılavuz kaptanın görevbaşı eğitimi bitirdiğine dair bir belge düzenleyerek, görevbaşı eğitimi hizmet defterini onaylar ve bonservis ile birlikte ilgili liman başkanlığına gönderir.

(5) Herhangi bir kılavuzluk hizmet bölgesinde bir yılda kılavuzluk hizmeti verilen gemilerin toplam sayısının üçte ikisi veya daha fazlasının 20.000 GT veya daha büyük tonajlı gemilerden oluştuğunun İdarece tespit edilmesi durumunda, liman kılavuz kaptanlarının görevbaşı eğitimi ilgili limanda en az oniki ay sürede ve bu tonajlardaki 150 geminin, gece ve gündüz mümkün olduğunca eşit sayıda olmak üzere kılavuzlanmasına katılmak ile gerçekleştirilir. Bu koşullar altında görevbaşı eğitimini tamamlayan kılavuz kaptan adayları, bu Yönetmelik hükümlerine göre kılavuz kaptan yeterliği almak için gerekli olan diğer koşulları ve bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ilave eğitimi tamamlayarak, liman kılavuz kaptanı yeterlik belgesini almaya hak kazanır. Bu suretle belgelendirilen liman kılavuz kaptanları, yetkili kılavuz kaptan belgelerine İdarece tüm gemilerde ibaresi yazılması suretiyle tonaj sınırlaması olmaksızın yetkilendirildikleri hizmet bölgesindeki tüm gemilere kılavuzluk hizmeti verebilir. Bu şekilde hizmet veren liman kılavuz kaptanlarının yeterliklerinin yükseltilmesi bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak gerçekleştirilir. (5) (Değişik – R.G.: 4.7.2008 – 26926 /m.2) Herhangi bir kılavuzluk hizmet bölgesinde bir yılda kılavuzluk hizmeti verilen gemilerin toplam sayısının üçte ikisi veya daha fazlasının 20.000 GT veya daha büyük tonajlı gemilerden oluştuğunun İdarece tespit edilmesi durumunda, liman kılavuz kaptanlarının görevbaşı eğitimi ilgili limanda en az altı ay sürede ve bu tonajlardaki 150 geminin, gece ve gündüz mümkün olduğunca eşit sayıda olmak üzere kılavuzlanmasına katılmak ile gerçekleştirilir. Ancak, İdare trafiği az olan limanlarda altı ay içinde 150 gemi gelmediğinde bu sayıyı 100 gemiye düşürebilir. Bu koşullar altında görev başı eğitimini tamamlayan kılavuz kaptan adayları, bu Yönetmelik hükümlerine göre kılavuz kaptan yeterliği almak için gerekli olan diğer koşulları ve 14 üncü maddenin 3 üncü fıkrasında yer alan ilave eğitimi tamamlayarak, liman kılavuz kaptanı yeterlik belgesini almaya hak kazanır. Bu suretle belgelendirilen liman kılavuz kaptanları, yetkili kılavuz kaptan belgelerine idarece “tüm gemilerde” ibaresi yazılması suretiyle tonaj sınırlaması olmaksızın yetkilendirildikleri hizmet bölgesindeki tüm gemilere kılavuzluk hizmeti verebilirler. Liman kılavuz kaptanlarının yeterliklerinin yükseltilmesi 11 inci maddede yer alan hükümlere uygun olarak gerçekleştirilir.

(6) Bu maddede belirtilen görevbaşı eğitimi süreleri içinde belirtilen sayılarda geminin kılavuzlanmasında bulunulmadığı takdirde, gemi sayısı asgari sayıyı buluncaya kadar görevbaşı eğitimi süresi uzatılır. Asgari sayıda gemi, belirtilen süreden daha kısa zamanda kılavuzlanmış olsa dahi, asgari görevbaşı eğitimi süresinin tamamlanması zorunludur.

(7) Tüm kılavuz kaptanlar, görev başı eğitimleri sırasında; görev yapacakları kılavuzluk hizmet bölgesi kısmen veya bütünüyle Gemi Trafik Hizmetlerinin (GTH) kapsamı içinde ise, GTH’nin yapısı ve işlevi ile ilgili olarak on iş günü süreyle GTH merkezinde gözlemde bulunmalıdır.

Kılavuz Kaptan Sınavları

MADDE 9- (1) Görevbaşı eğitiminin tamamlanmasından sonra yetkili kılavuzluk teşkilatı tarafından gönderilen belgeleri alan liman başkanlığı, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (ı) bendinde belirtilen İngilizce yeterlilik belgesi ile birlikte diğer belgeleri değerlendirerek, adayın sınavının GASM tarafından yapılması için İdarenin ilgili bölge müdürlüğüne bildirir.

(2) Kılavuz kaptan sınavı, görevbaşı eğitiminin bitiminden itibaren en geç otuz gün içinde ve önceden açıklanan bir tarihte, GASM Başkanlığının tayin ettiği sınav heyeti tarafından bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen konularda sözlü ve uygulamalı olarak iki aşamada yapılır.

(3) Sınav heyeti, GASM’ı temsilen bir uzak yol kaptanı, İdarenin ilgili bölge müdürlüğünün görevlendireceği uzak yol kaptanı yeterlik belgesine sahip bir Gemi Sörvey Kurulu Uzmanı (Güverte), ilgili liman başkanı ve ilgili kılavuzluk hizmet bölgesinin yetkili kılavuzluk teşkilatında en az beş yıl bilfiil kılavuzluk yapmış, kıdemli kılavuz kaptan yeterlik belgesine sahip ve halen görev yapmakta olan iki kılavuz kaptan olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Ancak, yetkili kılavuzluk teşkilatında öngörülen nitelikte kılavuz kaptan olmaması durumunda, kıdemi en fazla olan kılavuz kaptanlardan iki kişi sınav komisyonunda yer alır.

(4) Sözlü sınavlar, İdarenin ilgili bölge müdürlüğünün görüşü alınarak GASM tarafından belirlenen bir yerde yapılır. Uygulamalı sınavlar liman kılavuz kaptanı yeterlik belgesi için bir geminin ilgili limana yanaşma manevrası sırasında, Türk Boğazları kılavuz kaptanı yeterlik belgesi için ise ilgili boğaz geçişi sırasında yapılır.

(5) Sözlü ve uygulamalı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olabilmek için, bu sınavların her birinden en az 70 puan almak gerekir. Herhangi bir sınavdan 70 puandan az puan alanlar, kılavuz kaptanlık sınavından başarısız sayılır. Sınavlarda her adaya sınav kurulu üyelerince ayrı ayrı 100 puan üzerinden not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması adayın o sınavdan aldığı puanı belirler. Sınavda başarısız olanlar, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen görevbaşı eğitimini tekrarladıktan sonra yeniden sınava girebilir. Bu durumda olanlar, sınava girişlerinde bütün konulardan tekrar sınava tabi tutulurlar. Bu sınavda da başarılı olamayanlar, bir daha sınava giremez.

Kılavuz Kaptan Yeterliklerinin Düzenlenmesi

MADDE 10- (1) Kılavuz kaptan sınavında başarılı olanlar için, sınav tutanaklarına dayanılarak GASM tarafından bu Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan kılavuz kaptanlık sınavı başarı belgesi iki nüsha halinde düzenlenerek GASM Başkanı tarafından imzalanır. Sınavı kazananların, sınav puan belgesi, nüfus cüzdanı sureti, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (d) bendinde yer alan deniz hizmetini yaptığını gösteren ve 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliği‘ne göre düzenlenmiş deniz hayatı cetveli, sağlık raporu, İngilizce yeterlik belgesi veya noter onaylı sureti, kılavuz kaptanlık temel eğitimi başarı belgesi veya noter onaylı bir sureti, görevbaşı eğitimi hizmet defteri ve bonservisin liman başkanlığınca onaylanmış birer nüshası ve dört adet vesikalık fotoğraf ilgili liman başkanlığının bağlı bulunduğu bölge müdürlüğü kanalı ile İdareye gönderilir.

(2) Kılavuz kaptan yeterlikleri, bu Yönetmelik hükümlerine dayanılarak İdare tarafından düzenlenir. Belgelerin şekli, İdare tarafından belirlenir.

(3) Bu Yönetmelikteki şartları yerine getirmek kaydıyla, aynı şahsın muhtelif kılavuz kaptanlık yeterliklerine sahip olması mümkündür. Ancak, bu Yönetmelik hükümlerine göre kılavuz kaptan yeterliği almış ve başka bir bölge için kılavuz kaptan yeterliği talep eden adaylar, diğer gerekleri yerine getirmeleri kaydıyla kılavuz kaptanlık temel eğitimi ile İngilizce yeterlik koşullarının gereklerinden muaftır. Bu kılavuz kaptanlara, daha önce sahip oldukları kılavuz kaptan yeterliği ile aynı düzeyde kılavuz kaptan yeterliği verilir.

Kılavuz Kaptan Hizmet İçi Eğitimi ve Vize

MADDE 11- (1) Bir kılavuzluk teşkilatında görevli kılavuz kaptanların, İdare veya İdarenin yetkilendirdiği kurumlar tarafından tarihi ve katılım koşulları her yılın Ocak ayında ilan edilen ve yılda en az dört defa düzenlenecek olan zorunlu hizmet içi eğitimi seminerlerine, iki yıl içinde en az bir kez katılmaları zorunludur. Kılavuz kaptanlar, seminerleri düzenlemeye yetkili merciden alacakları katılım belgesiyle birlikte, bağlı bulundukları kılavuzluk teşkilatı aracılığı ile yetkili kılavuz kaptan belgelerinin iki yıllık vizesini ilgili liman başkanlığına yaptırır. Her kılavuzluk teşkilatı, istihdam ettiği kılavuz kaptanların zorunlu hizmet içi eğitim seminerlerine katılmaları için gerekli düzenlemeleri yapmak ve hazırlayacakları yıllık eğitim planını idareye sunmakla yükümlüdür.

(2) İdarece kabul edilen ve resmi belgeye dayanan mücbir sebepler dışında herhangi bir sebeple düzenlenen seminerlere iki yıllık süre içinde katılmayan kılavuz kaptanların, yetkili kılavuz kaptan belgesini yeniden alabilmeleri için hizmet içi eğitimine katılmaları zorunludur.

(3) En son katıldığı hizmet içi eğitimden itibaren bir yıl geçtikten sonra ve ancak, iki yıl dolmadan önce bu Yönetmeliğin 12 ve 15 inci maddelerine göre yükselme eğitimi gören kılavuz kaptanlar, bir sonraki hizmet içi eğitime yükselme eğitiminden itibaren iki yıl içinde girebilir. Hizmet içi eğitime katılan bir kılavuz kaptan, eğitimini tamamlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde yükselme eğitimine katılırsa, bu eğitimde hizmet içi eğitimle aynı olan konulardan muaftır.

Kıdemli Kılavuz Kaptan Yeterliğine Yükselme

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik kapsamında alınan kılavuz kaptan yeterliğinin kıdemli kılavuz kaptan yeterliğine yükseltilebilmesi için kılavuz kaptanın; en az dört yıl kılavuz kaptanlık yapmış olması, İdarece yetkilendirilmiş eğitim vermeye yetkili bir kurumdan kılavuz kaptanlık yükselme eğitimini alması ve yetkili kılavuzluk teşkilatının uygun görüşünün bulunması gereklidir. Yükselmeler için kılavuzluk teşkilatının olumlu görüş yazısı, kılavuz kaptanlık yükselme eğitimi belgesi ve iki adet fotoğraf ile ilgili liman başkanlığına yapılan müracaatlar, liman başkanlığının bağlı olduğu bölge müdürlüğü kanalıyla İdareye gönderilir.

Yeterlik Belgeleri Harçları ve Kayıt

MADDE 13- (1) Sınavın yapıldığı yerdeki liman başkanlığının bağlı olduğu bölge müdürlüğü, kılavuz kaptan yeterlik belgesini sahibine vermeden önce, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu‘nda belirlenmiş kılavuz kaptan belgesi harcını tahsil eder.

(2) Kılavuz kaptanların sicil dosyaları ilgili liman başkanlığında muhafaza edilir. Ancak, yeterlik kaydının Gemiadamları Yönetmeliği‘ne uygun olarak Türk Denizci Kütüğüne işlenmesi için, kılavuz kaptanın uzakyol yeterlik belgesinin kayıtlı olduğu sicil limanının bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne bilgi verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Sınav Konuları

Kılavuz Kaptanlık Temel Eğitimi Konuları

MADDE 14- (1) İlk kez kılavuz kaptan yeterlik belgesi alacak olan adaylar, İdare tarafından bu eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kurumlarda en az onbeş gün süreyle; 49 saati teorik ve 21 saati simülatör veya insanlı model gemi eğitimi olmak üzere toplam 70 saatlik temel kılavuz kaptanlık eğitiminden geçmelidir.

(2) Bu eğitimler; gemi tipleri ve manevra özellikleri, makine ve tahrik sistemlerinin gemi manevrasına etkisi, gemilere etki eden süredurum, moment ve sürtünme gibi dirençler, pivot noktası, devir dairesi, dümen ve pervaneler, baş ve kıç manevra pervaneleri, römorkörlerin tip ve özellikleri, gemi ile römorkör etkileşimi, römorkör bağlama ve manevra çeşitleri, rüzgar ve akıntı etkisi, sığ su etkisi ve dar su, bank veya kanal etkisi, demirleme ve demirlerin değişik amaçlarla kullanılması, seyir ve manevra planlaması, dar kanallarda veya nehirlerde seyir ve manevra, otomatik tanıma sistemi (AIS), taşınabilir kılavuz kaptan ünitelerinin kullanılması, gemi trafik hizmetlerinin (GTH) yapısı ve işlevi, GTH ile iletişim, insan faktörü ve köprüüstü kaynak yönetimi, acil durum planlaması ve yönetimi, acil durumlarda gemi manevrası, manevrada olay analizleri, ilgili mevzuat, denizcilik İngilizcesi, İngilizce mesaj işaretlerinin kullanımı ve tam amaçlı görsel köprüüstü simülatörü destekli uygulama eğitimi ile gerekli görülebilecek diğer konuları ve eğitim yöntemlerini içerecek şekilde gerçekleştirilir.

(3) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan koşullarda, kılavuz kaptan yeterlik belgesiyle tonaj sınırlamasız olarak görev yapabilmek için, İdarece onaylanan bir kurumda, simülatör ortamında veya insanlı gemi modeli üzerinde en az 40 saat süreli ilave eğitim alınmalıdır. Bu eğitim, büyük tonajlı gemilerin manevrasına yönelik olarak, düşük hız ve yanal hareket kontrolü, rıhtım usturmaçaları ile temas kontrolü, gemileri liman yükleme sistemlerine göre konumlandırma, yakın mesafede karşılaşma ve yetişip geçme durumlarında gemilerarası etkileşimin kontrolü, demirleri kullanarak açık deniz tesislerine yanaşma ve kıçtan kara olma teknikleri, kılavuz römorkörlerinin çekme ve itme yönleri ile güçlerinin kontrolü konularını içermeli ve tüm süreçleri uygulamalı olarak icra edilir.

Kılavuz Kaptanlık Hizmet İçi Eğitimi ve Yükselme Eğitimi Konuları

MADDE 15- (1) Kılavuz kaptanlık hizmet içi eğitimi ve yükselme eğitimi seminerlerinde; kılavuzluk ve gemi manevrası ile ilgili güncel konular, değişik kılavuzluk hizmet bölgelerinde meydana gelen gemi manevrası ve seyir emniyetiyle ilgili olaylar ve örneklemeler, denizcilikle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuattaki gelişmeler, seyir donanımlarında ve teknolojilerindeki gelişmeler, yeni seyir cihazlarının kullanımı, denizde risk yönetimi, yorgunluk yönetimi gibi konular işlenir. Ancak, bunlarla sınırlı kalmaksızın simülatör destekli olarak uygulamalı bölümleri de içeren profesyonel ve katılımcı bir ortam sağlanarak yürütülür. Yükselme eğitiminde ilave olarak işlenecek konular İdare tarafından belirlenir.

Kılavuz Kaptan Sınavlarının Konuları

MADDE 16- (1) Kılavuz kaptan sınavlarının sözlü ve uygulama sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.

a) Kılavuz Kaptan Sözlü Sınav Konuları.

1) Kılavuzluk hizmet bölgesi ile sınırlı olarak Seyir; liman ve boğaz portolonları üzerinden bilgiler, liman sınırları, yanaşma ve demir yerleri, bağlama şamandıraları, sığlıklar, yasak sahalar, uyarılar, liman ve boğazlarda yer alan fenerler, şamandıralar, işaretler, semboller, kısaltmalar, kılavuz kaptan alma ve bırakma yerleri, yerel akıntılar, anaforlar, rüzgarlar ve etkileri, takip edilmesi gereken hakiki rotalar ve varsa trafik ayrım düzenleri, transitler ve rehber hatları, gemi trafik hizmetlerinin (GTH) yapısı ve işlevi, acil durum prosedürleri, bölgedeki ve bölgeye bitişik denizler hakkında genel bilgiler.

2) Gemi kullanma; değişik tipteki gemi makinelerinin özellikleri, pervaneler, dümenler ve etkileri, değişik gemilerde, su çekimi, trim, hızların ve omurga altı derinlik, dönme çemberi ve durma uzaklıkları gibi değişkenlerin manevra üzerindeki etkileri, Akıntı ve rüzgarın gemi manevrası ve gemi seyri üzerindeki etkileri, demirleme ve demirden kalkma, römorkörlü ve römorkörsüz yanaşma, kalkma, şamandıraya bağlama, kıçtankara olma.

3) Mevzuat; 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, İlgili liman mevzuatı, yerel kurallar, örf ve adetler, Uluslararası denizde çatışmayı önleme kuralları, denizcilikle ilgili diğer ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmeler, İstanbul ve Çanakkale Boğazları kılavuz kaptanları için Montreux Sözleşmesi.

4) Denizcilik İngilizcesi; IMO Tavsiye Karar No:A.918 gereği SMSP (Standart haberleşmesi kalıplarının Marine Communication Phrases) müfredatının (A) Bölümünü kapsayan standart denizcilik haberleşmesi kalıplarının doğru ve akıcı olarak kullanılması.

b) Uygulamalı Sınav Konuları:

1) Liman kılavuz kaptanlığı için; kılavuz kaptan adayı, bir yetkili kılavuz kaptan nezaretinde, limana girecek bir gemiyi sakin ve soğukkanlı bir şekilde, güvenlik içinde limana alarak, yanaşmasını kılavuzlamalıdır. Gerekli görüldüğünde, ayrıca bir gemiyi demirlemek, şamandıralara bağlamak, kıçtankara etmek, bağlı bulunduğu yerden alarak liman dışına kılavuzlama manevralarından birisi de yaptırılabilir. Mümkün olursa, yanaşma manevrasında römorkörlerin de kullanılacağı bir manevra tercih edilmelidir.

2) Türk Boğazları kılavuz kaptanlığı için; aday, bir yetkili kılavuz kaptan nezaretinde, 150 metre ve daha büyük gemiyi kılavuzluk gereklerine uygun ve emniyetli bir şekilde ilgili boğazdan geçirmelidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetkili Kılavuz Kaptan, Sağlık İşlemleri, Belgelerin Geri Alınması

Yetkili Kılavuz Kaptan Belgesi

MADDE 17- (1) Kılavuz kaptanın, bir gemiye yetkili bulunduğu sınırlar içinde kılavuzluk hizmeti verebilmesi için, yetkili kılavuzluk teşkilatınca kılavuz kaptan yeterlik belgesi vize süresince geçerli şekilde düzenlenen ve ilgili liman başkanlığınca onaylanan bu Yönetmeliğin Ek-5’inde yer alan Yetkili Kılavuz Kaptan Belgesine de sahip olması gerekir.

(2) Yetkili Kılavuz Kaptan Belgesi;

a) Kılavuz kaptanı istihdam eden kılavuzluk teşkilatı tarafından düzenlenip, ilgili liman başkanlığınca onaylanarak kılavuz kaptana verilir.

b) Yetkili kılavuz kaptan belgesi bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde yer alan hizmet içi eğitiminin alınması ve vize edilmesi halinde geçerlidir.

c) Kılavuzluk hizmeti veren her kılavuz kaptan tarafından görevdeyken zorunlu olarak yanında taşınır.

ç) Kılavuzluk hizmeti görevinden ayrılan kılavuz kaptan tarafından ilgili kılavuzluk teşkilatı kanalıyla ilgili liman başkanlığına iade edilir.

d) Kılavuz kaptan yeterlik belgesinin iptal edilmiş olması halinde derhal iptal edilir.

Yeni Kılavuzluk Bölgesi veya Teşkilatında Yetkili Kılavuz Kaptan

MADDE 18- (1) Herhangi bir kılavuzluk hizmet bölgesinde, ilk defa bir kılavuzluk teşkilatı kurulduğu veya mevcut bir kılavuzluk teşkilatının herhangi bir nedenle hizmetinin sona ermesi nedeniyle başka bir kılavuzluk teşkilatı hizmete başladığı hallerde; kılavuzluk hizmet bölgesinde kılavuz kaptan yeterlik belgesine sahip kimse yoksa veya herhangi bir sebeple temini mümkün değilse, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yeterlik düzeyleri sayılan liman kılavuz kaptan yeterlik belgelerinden herhangi birisine önceden sahip kılavuz kaptanlar, o kılavuzluk hizmet bölgesinde kılavuzluk yapabilir. Ancak, bunun için yetkili kılavuz teşkilatınca, liman başkanlığınca onaylanmış ve kılavuz kaptanın önceden sahip olduğu kılavuz kaptan yeterlik düzeyine eşdeğer geçici yetkili kılavuz kaptan belgesi verilmiş olması gereklidir.

(2) Bu şekilde yetkilendirilen kılavuz kaptanlar aynı zamanda o kılavuzluk hizmet bölgesinin görevbaşı eğitimine de başlamış sayılır. Görevbaşı eğitiminin sonunda bağlı oldukları kılavuzluk teşkilatından bonservis alarak, o kılavuzluk hizmet bölgesi için sahip oldukları bir önceki kılavuz kaptan yeterlik belgesinin sınıf ve düzeyine eşdeğer kılavuz kaptanlık yeterlik belgesini almak üzere, doğrudan kılavuz kaptanlık sınavının uygulamalı bölümüne başvurabilir. Bu kılavuz kaptanların görevbaşı eğitimlerini bitirmeleri için gerekli olan asgari sayıdaki gemi manevrası sayısı 60’dır.

(3) Herhangi bir kılavuzluk teşkilatının bulunmadığı veya kurulamadığı bölgelerde, kılavuz kaptanların eğitimi ve görevlendirilmeleri ile ilgili olarak kılavuzluk teşkilatlarına verilen görevleri liman başkanları yürütür.

Sağlık Hükümleri

MADDE 19- (1) Gemiadamları mevzuatı kapsamında uzakyol kaptan yeterliği için öngörülen sağlık raporlarını alan kılavuz kaptanlar iki yılda bir sağlık raporlarını yenilemek zorundadır. Kılavuz kaptan adayları ve kılavuz kaptanlar, ilgili mevzuatın uzakyol kaptan yeterliği için öngörülen sağlık kriterlerine göre sağlık kontrolünden geçer. Kılavuz kaptanlar, ciddi bir yaralanma veya hastalık geçirdiklerinde, göreve dönmeden önce sağlık kontrolünü yeniden yaptırmalıdır. Kılavuz kaptanın sağlık durumunun takibi yetkili kılavuzluk teşkilatının sorumluluğundadır.

Kılavuz Kaptanların Kıyafetleri

MADDE 20- (1) Kılavuz kaptanların kılavuzluk görevleri sırasında, ilgili mevzuatında belirtilen kıyafeti giymeleri mecburidir. Her kılavuzluk teşkilatı, kılavuz kaptanların görev başında kullanabilmeleri için; en az 150 kg yüzdürme yeteneği olan su geçirmez tulum, yazlık ve kışlık tabanı kaymaz, petrol türevlerine ve ısıya dayanıklı, koruyucu özellikli ayakkabı, suya düşünce kendiliğinden şişebilen ışıklı ve düdüklü can yeleği ve benzeri kişisel emniyet teçhizatlarını temin etmek ve donatmakla yükümlüdür.

Kılavuz Kaptan Yeterliklerinin Geçerliliği, Yeterliğin Askıya Alınması ve İptali

MADDE 21- (1) Herhangi bir kılavuz kaptan yeterliğine sahip olanların belgeleri, aşağıdaki durumlarda İdare tarafından geri alınarak bu durum kütüğe işlenir.

a) Yeterlik sahibi, herhangi bir nedenden ötürü mesleğine aralıksız iki yıl veya daha uzun süre ara verdiği veya bu süre içerisinde yetki belgesinde belirtilen kılavuzluk hizmet bölgesindeki yetkili kılavuzluk teşkilatında kılavuz kaptan olarak istihdam edilmediği hallerde aynı yeterliği kullanabilmek için, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan görevbaşı eğitiminin süre ve gemi sayısı bakımından yarısı kadar bir miktarını yeterlik sahibi olduğu kılavuzluk hizmet bölgesinde yerine getirmek zorundadır. Aksi halde, yeterliği askıya alınır. Görevbaşı eğitimini tamamlayan kılavuz kaptanın yeterliliği, başka bir işleme gerek kalmadan aynı yeterlik seviyesinde geçerlilik kazanır.

b) Kılavuz kaptanın bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı koşulları kaybetmesi veya 65 yaşını doldurması ya da hizmetten vazgeçtiğini dilekçe ile bildirmesi durumunda kılavuz kaptan yeterliği iptal edilir.

c) Teknik inceleme ve araştırmaya konu olabilecek herhangi bir kaza veya olaya sebebiyet neticesinde; İdare, yetkili kılavuzluk teşkilatı, kılavuzluk mesleği ile ilgili dernek, oda ve benzer bağımsız meslek kuruluşunun birlikte yapacağı teknik ve idari tahkikat sonucu seyir, can, mal ve çevre güvenliğine yönelik geçerli bir sebebi olmaksızın meslek ilke ve gerekleri ile ilgili liman mevzuatına aykırı bir şekilde hareket ettiği veya ağır kusur yahut ihmali olduğu veyahut çalıştığı kılavuzluk teşkilatı veya yetkili olduğu bölgeler dışında çalıştığı yahut kötü hava koşulları sebebiyle oluşan zorunlu haller dışında, kılavuz alma mevkisinde gemiye çıkmayan veya kılavuz bırakma mevkiinden önce gemiyi terk eden veyahut kılavuzlamak amacıyla öngörülen sürede gemiye çıkmadığı tespit edilen kılavuz kaptana, tahkikat sonucu belirlenmiş kusurunun derecesine göre İdare, aşağıda belirtilen idari yaptırımları uygular ve kılavuzluk teşkilatına ilgilinin siciline işlenmesi ve uygulanması için bildirimde bulunur.

1) İhtar,

2) Kınama,

3) Yeterlik belgesinin üç ay süreyle askıya alınması,

4) Yeterlik belgesinin altı ay süreyle askıya alınması,

5) Yeterlik belgesinin iptal edilmesi.

ç) Yetkili kılavuzluk teşkilatının veya İdarenin gerekli gördüğü durumlarda; bir kılavuz kaptan periyodik sağlık kontrolünün süresi beklenmeksizin de sağlık kontrolüne sevk edilebilir. Bu durumda, kılavuz kaptanın sevk edildiği sağlık kurumundaki uzman hekimlerce tanzim edilen raporda söz konusu kılavuz kaptanın ruhsal veya fiziksel olarak kılavuzluk mesleğini belirsiz bir zaman süreci için yapmaya uygun olmadığının belirtilmesi halinde, kılavuz kaptan yeterliği iptal edilir. Sağlık raporunda mesleğini tam olarak yapmaya ruhsal veya fiziksel olarak kılavuz kaptanın geçici bir süre için elverişsiz olduğunun belirtilmesi durumunda ise kılavuz kaptan belirtilen süre için mesleğini yapmaktan yetkili kılavuzluk teşkilatınca alıkonulur ve ilgili liman başkanlığınca belgesi askıya alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kılavuz Kaptanların Gemi Kaptanlarına Tavsiyede Bulunma Görev ve Sorumlulukları

MADDE 22- (1) Kılavuz kaptan, mesleki bilgisi ve deneyimini kullanarak gemi seyri hakkında gemi kaptanına tavsiyede bulunur. Bu tavsiyeyi, mücbir hallerde bir başka gemi üzerindeyken veya karada iken de verebilir. Ancak, seyredilen deniz alanı yetkili bir Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi (GTHM) alanı içinde ise, kılavuz kaptanlar başka gemilere verecekleri tavsiyeleri veya başka gemi ile kılavuzladıkları gemiler arasında yapacakları manevra mutabakatlarını GTHM’nin bilgisi dahilinde yapılır.

(2) Gemi kaptanı, geminin kumandasını kılavuz kaptana bırakmış olsa da gemisinin seyrinden sorumludur.

(3) Eğer birden çok kılavuz kaptan birlikte görev yapıyor ise, gemi kaptanına yalnızca birisi tavsiyede bulunur. Diğerleri ise, tavsiyede bulunan kılavuz kaptana yardımcı olacaktır. Kılavuzlamaya başlamadan önce, hangisinin tavsiyede bulunacak kılavuz kaptan olacağı gemi kaptanına bildirilir.

(4) Kılavuz kaptanlar, kılavuzladıkları gemide gözlemleyebildikleri ve geminin seyir emniyeti ve güvenliği bakımından eksiklik ve uygunsuzlukları tespit ettiği anda ilgili liman başkanlığına bildirmekle yükümlüdür.

Kılavuzluk Hizmeti Vermeyi Reddetme Hakkı

MADDE 23- (1) Kılavuz kaptanlar, kılavuzladıkları geminin kılavuzluk hizmet bölgesinde seyre devam etmesinin, limana demirleme, yanaşma veya kalkmasının seyir emniyeti ve/veya çevre emniyeti açısından tehdit oluşturabileceğini gözlemlemeleri durumunda kılavuzluk hizmetini vermeyi reddedebilir. Ayrıca, gemiye çıkış ve inişte kullanacakları kılavuz çarmıhı, aydınlatma ve benzer araçların kurallara uygun ve emniyetli olmaması durumunda da hizmet vermeyi reddetme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda kılavuz kaptan, hizmet vermeyi reddetme gerekçesi ile birlikte söz konusu olayı, varsa bölgedeki GTHM’lerine bildirecek ayrıca, gerekli işlemin yapılması için en kısa zamanda kılavuzluk teşkilatı vasıtasıyla ilgili liman başkanlığına yazılı olarak bildirir.

Göreve Uygunluk

MADDE 24- (1) Yetkili kılavuzluk teşkilatı, kılavuz kaptanların manevra ve geçiş işlemi bitene kadar kılavuzluk görevlerini kesintisiz olarak yerine getirebilecek şekilde yeterince dinlenmiş, zihnen uyanık ve sağlıklı bir durumda olmalarından sorumludur.

İntibak

MADDE 25- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte sahip olunan kılavuz kaptan yeterlikleri;

a) Liman kılavuz kaptan yeterliğine sahip olanların belgeleri; o kılavuzluk hizmet bölgesi için kıdemli kılavuz kaptan yeterlik belgesiyle,

b) İstanbul Boğazı kılavuz kaptanı yeterlik belgesine sahip olanların belgeleri; İstanbul Boğazı için Türk Boğazları kıdemli kılavuz kaptanı yeterlik belgesiyle,

c) Çanakkale Boğazı kılavuz kaptanı yeterlik belgesine sahip olanların belgeleri; Çanakkale Boğazı için Türk Boğazları kıdemli kılavuz kaptanı yeterlik belgesiyle,

ç) 31/12/1997 tarihli ve 23217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kılavuz Kaptan Yeterlikleri HakkındaYönetmelik kapsamında deniz kılavuz kaptan yeterlik belgesine sahip olanlar, bu hakkını yalnızca bir kılavuzluk hizmet bölgesinde kullanmak üzere, bu Yönetmelikte yer alan kılavuz kaptanlık temel eğitiminden ve genel İngilizce yeterlik gereklerinden muaf tutularak, o kılavuzluk hizmet bölgesinde yetkili kılavuzluk teşkilatı tarafından görevbaşı eğitimi için istihdam edilmelerini müteakip, görevbaşı eğitimlerini tamamlayarak kılavuzluk teşkilatından bonservis almak ve kılavuz kaptanlık sınavında başarılı olmaları koşuluyla kılavuz kaptan yeterlik belgesiyle,

değiştirilir.

Deniz Geçişleri

MADDE 26- (1) Yetkili kılavuzluk teşkilatının yetkili olduğu sınırlar dahilinde ve Türk Boğazları kılavuzluk hizmetleri hariç, bir limandan diğer bir limana veya bir noktadan diğer bir noktaya deniz geçişi için kılavuz kaptan talebi olduğunda, deniz geçişinin başlayacağı limandaki yetkili kılavuzluk teşkilatında istihdam edilen kıdemli kılavuz kaptanlar, gidilecek limanın veya mevkiin kılavuz kaptan alma mevkiine kadar ilgili liman başkanlığı tarafından deniz geçişi yaptırılması için yetkilendirilebilir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 27- (1) 31/12/1997 tarihli ve 23217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kılavuz Kaptan Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Kazanılmış 2aklar

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, 31/12/1997 tarihli ve 23217 sayılı Kılavuz Kaptan Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik gereğince;

a) Staja başlamış kılavuz kaptan adaylarının staj, sınav ve belgelendirilmeleri 31/12/1997 tarihli ve 23217 sayılı Kılavuz Kaptan Yeterlikleri Hakkında Yönetmeliğe göre yapılır.

b) Kılavuz kaptan yeterlik belgesi almış ve bir kılavuzluk hizmet bölgesindeki yetkili kılavuzluk teşkilatı bünyesinde fiilen hizmet vermiş olan kılavuz kaptanlardan son bir yıl içinde herhangi bir nedenle çalışmaya ara vermiş olanlara, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurmaları halinde bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan şartları taşımaları ve 65 yaşını doldurmuş olmamaları kaydıyla o kılavuzluk hizmet bölgesi için yeni yeterlik belgesi verilir.

Yürürlük

MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK-1

KILAVUZ KAPTANLIK TEMEL EĞİTİMİNE SEVK BELGESİ

+————–+

|FOTOGRAF      |

|Resmi Mühür   |

+————–+

ADI SOYADI         :………………………………………………………………………….

BABA ADI           :………………………………………………………………………….

DOĞUM YERİ VE YILI :………………………………………………………………………….

YETERLİK BELGESİ NO:………………………………………………………………………….

Yukarıda kimliği yazılı kılavuz kaptan adayının, Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimi, Belgelendirilmeleri

ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki şartları

sağladığı tespit edilmiş olup, Kılavuz Kaptanlık Temel Eğitimine katılması uygundur.

 

 

EK: 2 Fotoğraf

Tarih: …./…./…….

Formu Düzenleyen:                            Tasdik Olunur.

Adı Soyadı                                   ……(İmza)………..

İmza                                         ……Liman Başkanı

 

 

EK-2

KILAVUZ KAPTANLIK TEMEL EĞİTİMİ BAŞARI BELGESİ

+————–+

|FOTOGRAF      |

|Resmi Mühür   |

+————–+

ADI SOYADI          :………………………………………………………………………..

BABA ADI            :………………………………………………………………………..

DOĞUM YERİ VE TARİHİ:………………………………………………………………………..

EĞİTİM TARİHİ       :………………………………………………………………………..

EĞİTİM YERİ         :………………………………………………………………………..

BAŞARI PUANI        :………………………………………………………………………..

Yukarıda açık kimliği yazılı kılavuz kaptan adayı, Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimi, Belgelendirilmeleri

ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesine uygun olarak düzenlenen Kılavuz Kaptanlık Temel Eğitimine

katılarak başarılı olmuştur.

 

Tarih: …./…./……..

Liman Başkanı                                Eğitim Kurumu Yetkilisi

Adı Soyadı                                   Adı Soyadı

İmzası                                       İmzası

 

 

EK-3

GÖREVBAŞI EĞİTİMİ HİZMET DEFTERİ

+———————————————————————-+————————————————————————————–+

|Görevbaşı Eğitimi Kılavuz Kaptan Hizmet Defteri                       |Boş çalışma kağıdı                                                                    |

|Apprentice Pilot Service Book                                         |Blank working paper                                                                   |

|Kayıt no:                                                             |                                                                                      |

|Record Nr:                                                            |                                                                                      |

+———————————————————————-+————————————————————————————–+

|Geminin Adı:                                                          |                                                                                      |

|Ship’s Name                                                           |                                                                                      |

+———————————————————————-+                                                                                      |

|Bayrak:                                                               |                                                                                      |

|Flag                                                                  |                                                                                      |

+———————————————————————-+                                                                                      |

|Gros Tonaj:                                                           |                                                                                      |

|Gross Tonnage                                                         |                                                                                      |

+———————————————————————-+                                                                                      |

|Tam Boyu:                                                             |                                                                                      |

|Length Over All                                                       |                                                                                      |

+———————————————————————-+                                                                                      |

|Suçekimi:                                                             |                                                                                      |

|Draught                                                               |                                                                                      |

+———————————————————————-+                                                                                      |

|Kılavuzlama:                                                          |                                                                                      |

|Pilotage                                                              |                                                                                      |

+———————————————————————-+                                                                                      |

|Römorkörlerin İsimleri:                                               |                                                                                      |

|Names of Tugs                                                         |                                                                                      |

+———————————————————————-+                                                                                      |

|Saatler:                                                              |                                                                                      |

|Hours                                                                 |                                                                                      |

+———————————————————————-+                                                                                      |

|Tarih:                                                                |                                                                                      |

|Date                                                                  |                                                                                      |

+———————————————————————-+                                                                                      |

|Rıhtım,İskele vb.İsmi/Numarası:                                       |                                                                                      |

|Name/Number of Dock, Pier etc:                                        |                                                                                      |

+———————————————————————-+                                                                                      |

|Gemi Kaptanının Adı, İmzası                                           |                                                                                      |

|Master’s name, signature                                              |                                                                                      |

+———————————————————————-+                                                                                      |

|Kılavuz Kaptanın Adı, İmzası                                          |                                                                                      |

|Pilot’s name, signature                                               |                                                                                      |

+———————————————————————-+                                                                                      |

|Görevbaşı Eğitime Katılan Adayın Adı, İmzası                          |                                                                                      |

|Apprentice’s name, signature                                          |                                                                                      |

+———————————————————————-+————————————————————————————–+

|Kılavuzluk Teşkilatı                          Liman Başkanlığı        |Eğitimden sorumlu kılavuz kaptanın eğitim değerlendirmeleri                           |

|Pilotage Organization                         Harbour Master          |Training review by responsible trainer pilot                                          |

|İmzalar ve mühürler                                                   |Kılavuz Kaptanın Parafı                                                               |

|Signatures and stamps                                                 |Pilot’s initials                                                                      |

+———————————————————————-+————————————————————————————–+

(Karşılıklı iki sayfadan oluşan bu defter, görevbaşı eğitimi için istenen gemi adedi kadar matbu sayfa ve kılavuzlama

sırasında yapılan işlerin, manevra planının ve karşılaşılan diğer hususların kaydedileceği boş sayfalardan oluşur.)

 

 

EK-4

KILAVUZ KAPTANLIK SINAVI BAŞARI BELGESİ

+———————+

|                     |

|       FOTOGRAF      |

|       Resmi Mühür   |

|                     |

|                     |

+———————+

ADI SOYADI                       :……………………………………………………………………………………………….

BABA ADI                         :……………………………………………………………………………………………….

DOĞUM YERİ VE TARİHİ             :……………………………………………………………………………………………….

SÖZLÜ SINAVIN YERİ VE TARİHİ     :……………………………………………………………………………………………….

UYGULAMALI SINAVIN YERİ VE TARİHİ:……………………………………………………………………………………………….

SÖZLÜ SINAV BAŞARI PUANI         :……………………………………………………………………………………………….

UYGULAMALI SINAV BAŞARI PUANI    :……………………………………………………………………………………………….

Yukarıda açık kimliği yazılı kılavuz kaptan adayı, Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimi, Belgelendirilmeleri

ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 10 ve 16 ncı maddelerine uygun olarak gerçekleştirilen Kılavuz Kaptanlık

Sınavında başarılı olmuştur.

 

Tarih: …./…./…….

Formu Düzenleyenin                          GASM Başkanı

Adı Soyadı                                  Adı Soyadı

İmza                                        İmza

 

 

EK-5

+——————————————————————————————————–+

|            YETKİLİ KILAVUZ KAPTAN                                                                      |

|            BELGESİ                                                                                     |

|            AUTHORIZED PILOT CERTIFICATE                               +————–+                 |

|                                                                       | Fotograf     |                 |

|                                                                       | Resmi Mühür  |                 |

|                                                                       |              |                 |

|                                                                       +————–+                 |

|Kılavuzlama Alanı:                                                                                      |

|Pilotage area                                                                                           |

|Adı Soyadı:                                                                                             |

|Name Surname                                                                                            |

|Doğum Tarihi:                                                                                           |

|Date of birth                                                                                           |

|Yeterlik Düzeyi:                                                                                        |

|Level Of Competency                                                                                     |

|Yetki Sınırlaması :                                                                                     |

|Limitations Applying :                                                                                  |

|Kılavuz Kaptan Yeterlik No:                                                                             |

|Certificate Nr:                                                                                         |

+——————————————————————————————————–+

Yetkili Kılavuz Kaptan Belgesi Ön Yüzü

+——————————————————————————————————–+

|1-Bu belge Kılavuz Kaptan Yeterlik Belgesi ile birlikte geçerlidir.                                     |

|This certificate is valid together with pilot’s certificate of competency                               |

|2- Bu belgenin sahibi Kılavuz Kaptan Yeterliğinin geçerli olduğu tonajdaki gemide kılavuz               |

|kaptanlık yapmaya yetkilidir.                                                                           |

|The holder of this certificate is authorized to pilot ships within the tonnage limits of his            |

|certificate of competency                                                                               |

|Veren Kılavuzluk Teşkilatı:                                                                             |

|Issued by                                                                                               |

|                                                                  Yetkili Makamın İmzası                |

|                                                                  Signature of duly authorized official |

|Vize Tarihi                                                                                             |

|Endorsement Date                                                                                        |

|…../…./…. ..                                                Onay                                  |

|…./…./……..                                                                                      |

|…./…./……..                                                                                      |

+——————————————————————————————————–+

Yetkili Kılavuz Kaptan Belgesi Arka Yüzü

Menu